Regionalni sastanak o provedbi Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje (Peking+20) pod nazivom „Ravnopravnost spolova i osnaživanje žena i djevojaka za održivi razvoj na području Europe“ održan je 6. i 7. novembra 2014. godine u Ženevi, u  organizaciji UN-ove Ekonomske komisije za Europu (UNECE) i UN Women. Regionalni sastanak održan je uoči  20. godišnjice od donošenja Pekinške Deklaracije i Platforme za djelovanje koja će se na globalnom nivou obilježiti 2015. godine na 59. sjednici Komisije za status žena UN-a u New Yorku.

Pekinška deklaracija i Platforma za djelovanje je usvojena na Četvrtoj svjetskoj konferenciji o ženama, koja je održana 15. septembra 1995. godine. Osnovni cilj Pekinške deklaracije je unapređivanje „ciljeva jednakosti, razvoja mira u korist svih žena u svijetu i u interesu čovječanstva u cjelini“. Platforma za akciju se bavi prije svega otklanjanjem prepreka za ravnopravno učešće žena u ekonomskom, kulturnom i političkom odlučivanju, kao i za ostvarivanje jednakih prava žena i muškaraca u privatnom i javnom životu.

Na Regionalnom sastanku se vodila rasprava o najvažnijim postignućima i preprekama u  provedbi  ključnih strateških dokumenata UN-a za unapređivanje ravnopravnosti spolova  u okviru nekoliko panela posvećenih dugoročnim trendovima u unapređivanju ravnopravnosti spolova i osnaživanju žena na području Europe, uklanjanju rodnog jaza putem ekonomske i socijalne politike, zastupljenosti žena u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu, uklanjanju nasilja nad ženama, anti-diskriminativnom zakonodavstvu  i rodnoj pravednosti, te budućim aktivnostima u unapređivanju ravnopravnosti spolova za uključiva i održiva društva.

Napredak Bosne i Hercegovine, ostao je zapažen u ovom izvještaju, a posebno je istaknuto ratifikovanje Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te usvajanje i provođenje Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325

Konstatovano je da je učinjen određeni napredak u procesuiranju počinitelja seksualnog nasilja tokom rata u jugoistočnoj Europi, te je naveden primjer  Bosne i Hercegovine, koja je  ženama koje su preživjele seksualno nasilje dodjelila status civilne žrtve rata.

Osim toga, kao primjer pozitivne prakse navedena je izrada Priručnika za razmatranje slučajeva nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini od strane sudijskog panela sa devet sudija, koji predstavlja resurs  o nasilju u porodici koji su razvile sudije za sudije.

UNECE je za potrebe sastanka izradio izvještaj pod nazivom  „Regionalni pregled napretka: regionalna sinteza“  na temelju dostavljenih nacionalnih izvješća o provedbi Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje, koji je dostupan na linku: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/documents/Beijing+15/ECE.AC.28.2014.3.E.pdf

Agencija za ravnopravnost spolova BiH  u saradnji i uz podršku UN WOMEN je izradila Izvještaj o pregledu napretka u provođenju Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje za Bosnu i Hercegovinu “Peking +20”, dostupan na linku: https://www.gcfbih.gov.ba/wp-content/uploads/2014/06/B+20_BHS_FINAL.pdf