Gender Centar Federacije BIH se danas pridružuje naporima širom svijeta na obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT), jer na ovaj dan slavimo do sada postignut napredak i podsjećamo na kontinuiranu borbu lezbejki, homoseksualaca, biseksualaca, transrodnih osoba i interseksualaca za jednaka prava diljem svijeta.

Ovaj datum je odabran budući da je 17. svibnja 1990. godine homoseksualnost uklonjena kao bolest iz Međunarodne klasifikacije bolesti Svjetske zdravstvene organizacije, a obilježava u više od 130 zemalja u svijetu, službeno su ga priznale mnoge zemlje, kao i Evropski parlament.

Obveza Bosne i Hercegovine i entiteta, da izrade detaljan set mjera kojima će unaprijediti poštivanje i zaštitu ljudskih prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih i interspolnih (LGBTI) osoba, kao njenih građana i građanki, proizlazi kako iz obaveza preuzetih potpisivanjem i ratificiranjem međunarodnih dokumenata, tako i njenog članstva u međunarodnim organizacijama, a posebno u Vijeću Evrope, koje je čini obaveznom da provodi kako presude Evropskog suda za ljudska prava tako i preporuke koje Vijeće Evrope upućuje svojim državama članicama.

U cilju  poboljšanja položaja LGBTI osoba, Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Gender Centar Federacije BiH i Gender centar RS-a, uključili su konkretne mjere  za promociju i zaštitu prava ‎ove kategorije kroz godišnje operativne planove za implementaciju Gender akcionog plana BiH za 2016. godinu. Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, usvojilo je na 53. sjednici, održanoj 26.4.2016., Akcioni plan za realizaciju prijedloga mjera za sprečavanje pojava diskriminacije u BiH. Jedna od mjera usvojenog Akcionog plana je izrada akcionog plana za ravnopravnost LGBTI osoba.

Razina dostignute kulture ljudskih prava ogleda se u spremnosti društva da odbaci stereotipe i predrasude, te da bude tolerantnije prema pojavama koje nisu u skladu sa stavovima većine, stoga podsjećamo javnost da svi ljudi, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju ili rodni identitet, slobodni su da žive bez predrasuda, straha, nasilja ili diskriminacije i pozivamo sve relevantne institucije na aktivnije zalaganje u ovim naporima.