Situacija u Bosni i Hercegovini povodom pitanja učešća žena u zakonodavnim tijelima ne razlikuje se mnogo u odnosu na trendove koji vladaju u okruženju i drugim evropskim zemljama u kojim se općenito vidi manjak učešća žena na svim nivoima. Nažalost, i u zemljama EU (osim nordijskih zemalja) evidentna je dominacija muškaraca i u ovoj grani vlasti i taj trend je gotovo nepromjenljiv u posljednjih deset godina[1].

 

Prethodne analize pokazale su efekte stavova političkih partija i utjecaj koji izborna pravila imaju na političku participaciju žena u zakonodavnim organima u BiH.

123

Graf 1 Žene u zakonodavnim tijelima BiH

I pored uvedene kvote za manje zastupljeni spol na listama kandidata, broj žena izabranih u Parlamentarnu skupštinu BiH 2006. godine je iznosio 11,9%, a 2010. godine 19%. Ovo je znatno ispod nivoa od 40%, koji se, prema Zakonu o ravnopravnosti spolova BiH i standardima Vijeća Evrope, smatra pravednom zastupljenošću, pa čak i ispod pekinškog praga od 30%[2].

1234

Graf 2 Žene u parlamentima – EU i BiH

Premda do sada učinjen napredak nije u skladu sa željenim rezultatima i preporukama Komiteta CEDAW, važno je napomenuti da je od 2010. do 2012. godine, ipak, vidljivo povećano učešće žena u parlamentima u BiH za 7,7% , a u istom periodu u EU je povećano za samo 3,73%[3].

Poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH 2010-2014
  Ukupno Muškarci Žene Muškarci (%) Žene (%)
Parlament BiH 57 46 11 80,7 19,3
Predstavnički dom PSBiH 42 33 9 78,6 21,4
Dom naroda PSBiH 15 13 2 86,7 13,3

Tabela 22 Spolna struktura Parlamentarne skupštine BiH 2010 – 2014

Delegati u Parlamentu FBiH 2010-2014
  Ukupno Muškarci Žene Muškarci (%) Žene (%)
Dom naroda FBiH 58 44 14 75,86 24,14
Predstavnički dom FBiH 98 81 17 82,65 17,35

Tabela 23 Spolna struktura Parlamenta FBiH 2010 – 2014

U tabelama iznad vidimo spolnu strukturu izabranih zastupnika. Od 98 mandata u Predstavničkom domu FBiH 17 mandata je pripalo ženama ili 17,35%, a 81 mandat muškarcima ili 82,65%, a situacija u Domu naroda FBiH nešto je povoljnija sa oko 24,14% učešća žena mandatara. Na kantonalnom nivou, u skupštini kantona FBiH, nakon općih izbora 2010. godine od ukupno 289 mandata 54 je pripalo ženama ili 22,98%, a 235 ili 81,31% muškarcima. Niti u jednoj od kantonalnih skupština zastupljenost žena nije prelazila 30%. U šest kantonalnih skupština (Kanton Sarajevo, Hercegovačko-neretvanski kanton, Posavski kanton, Srednjobosanski i Bosanskopodrinjski kanton) ženama je pripalo 20% ili više mandata, a u kantonalnoj Skupštini Kantona 10 bilo je svega 8% žena zastupnica.

Sastavi skupština kantona u FBiH 2010-2014.
Kantonalna skupština Ukupno mandata Muškarci Žene Muškarci (%) Žene (%)
USK 30 26 4 86,67 13,33
PK 21 16 5 76,19 23,81
TK 35 29 6 82,86 17,14
ZDK 35 30 5 85,71 14,29
BPK 25 18 7 72 28
SBK 30 22 8 73,33 26,67
HNK 30 23 7 76,67 23,33
ZHK 23 20 3 86,96 13,04
KS 35 28 7 80 20
K10 25 23 2 92 8
Ukupno 289 235 54 81,31 22,98

Tabela 24 Spolna struktura kantonalnih skupština 2010 – 2014

 

               

Kantonalne skupštine % žena

2006-2010.

% žena

2010-2014.

Kanton Sarajevo 25,71 20
Tuzlanski kanton 11,43 17,14
Srednjobosanski kanton 20 26,67
Bosanskopodrinjski kanton 16 28
Unsko-sanski kanton 16,67 13,33
Posavski kanton 9,52 23,81
Zeničko-dobojski kanton 20 14,29
Zapadnohercegovački kanton 8,7 13,04
Hercegovačko–neretvanski kanton 10 23,33
Kanton 10 8 8

Tabela 25 Učešće žena u kantonalnim skupštinama

Ono što je evidentno iz analiza jeste to da, u suštini, ne postoji eksponencijalni rast učešća žena u zakonodavnim i izvršnim organima na svim nivoima vlasti u FBiH. Naime, vidljive su velike fluktuacije u periodu od 2006. do 2014. godine, pa u poređenju sa sastavom kantonalnih skupština nakon općih izbora 2006. godine, u sedam od deset kantona povećan je broj zastupnica, a u tri kantonalne skupštine (KS, USK i ZDK) taj broj se smanjio za oko 5% .

12345

Graf 3 Učešće žena u kantonalnim skupštinama FBiH

Ukoliko se uporede podaci o učešću žena na različitim nivoima zakonodavne vlasti u periodu od 2010. do 2012. godine vidljivo je, također, da žene ni na jednom nivou vlasti (općinska vijeća, kantonalne skupštine, Parlament FBiH i Parlament BiH) nisu zastupljene više od 20%. Također, primjetno je i da se to učešće smanjuje kako se ide ka nižim nivoima vlasti iako ne značajno.

123456

Graf 4 Spolna struktura zakonodavnih nivoa vlasti u FBiH 2010 – 2012

Kako bismo stavili ove brojke u širi globalni kontekst, važno je reći da je BiH na 59. mjestu na listi UN žena u politici[4] od ukupno 149 zemalja za koje su ove statistike bile dostupne. To je, svakako, veoma važan pokazatelj da stanje nije kritično. Međutim, uzimajući u obzir specifičnost BiH, a naročito strukture FBiH, kao i trendove koji sve više ukazuju na radikalizaciju politika i društva, mora se voditi računa ne samo o povećanju broja žena u parlamentima, skupštinama i općinskim vijećima već i o ulaganju dodatnih napora da se liderice i parlamentarke dodatno osnaže. Osnaživanje je potrebno ne samo u smislu njihovog dijelovanja nego i u smislu stvaranja prostora za njihovu jaču i aktivniju ulogu i utjecaj putem parlamentarnih komisija, radnih tijela i klubova.

[1] European Union (2013), Women and men in leadership positions in the European Union, 2013.

[2]Adnan Kadribašić (2012), Učešće žena u javnom i političkom životu BiH – osvrt na lokalne izbore 2012. godine u: Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo.

[3]Postoji i nekoliko pozitivnih promjena koje su se nedavno desile u političkom životu u BiH, u februaru 2013. godine. Naime, zastupnice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH osnovale su Klub parlamentarki koji trenutno djeluje kao neformalna grupa, ali je inicirano da se usvoje amandmani u parlamentarne statute, jer još uvijek nije moguće osnovati višepartijske klubove.

[4]UN WOMEN, Women in Politics: 2014 (preuzeto sa http://www.unwomen.org/lo/what-we-do/~/media/8FD64A021C8840AC9AE6906D50658487.ashx).