Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je prvi Gender akcioni plan za period 2021-2024 godina,  a isti je izrađen od strane Interresorne radne grupe imenovane od strane Vlade a uz stručnu i finansijsku podršku Gender Centra Federacije BiH. Ovaj dokument je usvojen Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-31-15410/21 od 18.10.2021. godine, a koji je zaprimljen u Stručnoj službi Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dana 19.11.2021. godine, pod brojem: 01-31-15410/21.

Gender akcioni i finansijski plan (GAP) Zeničko-dobojskog kantona je strateško-planski dokument koji  svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj kantona, te unaprijedi ravnopravnost spolova u kantonu. Uvođenje principa ravnopravnosti spolova u razvojne politike, strategije, projekte i programe je od posebnog značaja na kantonalnom nivou, a zbog nadležnosti koji kantonalni nivo vlasti ima.

Ravnopravnost spolova predstavlja jednaka prava i slobode, vidljivost i zastupljenost žena i muškaraca u svim područjima javnog i privatnog života. Postizanje ravnopravnosti spolova je ključno za zaštitu fundamentalnih ljudskih prava, razvijanje demokratskog društva, poštivanje vladavine prava, te ekonomski rast i konkurentnost. Iako je vidljiv napredak Bosne i Hercegovine u oblasti ravnopravnosti spolova, razlike su prisutne u mnogim područjima.

Gender akcioni plan ZDK se odnosi na period od 2021. do 2024. godine i usklađen je sa odgovarajućim strateškim dokumentima i politikama koje se odnose na ravnopravnosti spolova i to sa Zakonom o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine (2018.-2022.), kao i sa drugim strategijama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou.

Ovaj strateški cilj je izuzetno važan za kreiranje svih aktivnosti kantona jer prepoznaje ključne prioritete u oblasti ravnopravnosti spolova, kao i ciljeve koji bi se trebali postići do kraja Gender akcionog plana BiH. Na taj način definisan je prioritetni okvir djelovanja i kantona, zajednica i ovih šest prioriteta bi trebao biti osnov svih programa mjera koje se donose na kantonalnom nivou.

Gender akcioni planovi na nivou kantona su stoga najefikasniji način provođenja ove obaveze. Ustav ZDK garantuje najviši stepen ljudskih prava i osnovnih sloboda preuzimajući standarde koji su sastavni dio Ustava FBiH. Zbog toga, Gender akcioni plan ZDK doprinosi ostvarivanju ljudskih prava i sloboda koji imaju snagu ustavnih odredbi ZDK.

Na osnovu toga, Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode Skupštine ZDK inicirala je izradu Gender akcionog plana kao strateškog dokumenta za dosljedno provođenje ustavnih i zakonskih obaveza jer se njime osigurava koordinirano i usmjereno djelovanje svih tijela ZDK.

U skladu sa Odlukom, zadaci Tima bili su da u skladu sa Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine za period od 2021. do 2022. definiše prioritete i transferzalne oblasti djelovanja, koje se odnose na jačanje sistema, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova u  Zeničko-dobojskog kantonu, te izradi nacrt Gender akcionog plana za Zeničko-dobojskog kanton.

Tokom sastanaka Tima, analizirano je stanje ravnopravnosti spolova u ZDK i utvrđene su oblasti neravnopravnosti spolova, identificirane su strukturalne prepreke za ravnopravnost spolova i prilike za unapređenje trenutnog stanja, te je izrađen nacrt dokumenta. Na osnovu materijala i prijedloga tima, Gender Centar Federacije BiH je putem FIGAP II programa podržao izradu nacrta dokumenta.

GAP ZDK_ GAP ZDK_2.1 final