11752637_472810522896379_7967978720216221025_nU skladu s obavezama preuzetim Konvencijom o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Vijeća Evrope koju je 2013. godine ratificirala Parlamentarna skupština BiH, Vijeće ministara BiH na 16. sjednici održanoj 23.07.2015. godine, donijelo je Odluku o usvajanju Okvirne strategije za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za period 2015 – 2018. godine.

Usvajanje Okvirne strategije predložilo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice radi osiguranja dosljedne, kvalitetne i djelotvorne provedbe ove konvencije Vijeća Evrope, a provodit će je nadležne entitetske institucije.

Zadužena je Agencija za ravnopravnost spolova BiH da izvještava Vijeće ministara BiH i nadležne komisije Parlamentarne skupštine BiH o provedbi Okvirne strategije, kako bi mogli vršiti nadzor nad njenom provedbom.

Vijeće ministara BiH će, u skladu s obavezom izvještavanja Parlamentarne skupštine BiH, dostavljati izvještaje o provedbi Okvirne strategije nadležnim tijelima Parlamentarne skupštine BiH.

Zadužene su sve nadležne institucije BiH da se aktivno uključe u realizaciju planiranih aktivnosti iz Okvirne strategije za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini.

Okvirna strategija predstavlja sveobuhvatan okvir kojim se definira način provedbe Konvencije u BiH i usklađivanja pravnog i institucionalnog okvira sa odredbama Konvencije, prioriteti u oblasti prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, odgovorne institucije, kao i okvir za praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi Strategije, a samim tim i Konvencije. Strategija sadrži set mjera koje će nadležni organi u BiH provesti do 2018. godine radi ostvarivanja četiri strateška cilja, i to: osiguranja sveobuhvatne, djelotvorne i inkluzivne prevencije nasilja nad ženama i u porodici; uspostavljanja multidisciplinarnog i koordiniranog sistema zaštite žrtava nasilja nad ženama i u porodici u skladu s Konvencijom Vijeća Evrope, unapređenja pretpostavke za kažnjavanje počinilaca nasilja nad ženama i nasilja u porodici i osiguranja pristupa pravdi žrtvama, kao i unapređenja okvira za kreiranje i praćenje provedbe integriranih i rodnoosjetljivih politika za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Bosna i Hercegovina je  07. novembra 2013. godine postala 6. zemlja članica Vijeća Evrope koja je ratificirala Konvenciju Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici .

.