Nakon Početnog evaluacijskog GREVIO izvještaja o implementaciji Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini, usvojene su i Preporuke Komiteta Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).

Preporuke obuhvataju potrebne korake koje Bosna i Hercegovina treba poduzeti radi Implementacije obaveza prema Istanbulskoj konvenciji, a koje su prepoznate u Početnom evaluacijskom GREVIO izvještaju. IC-CP-Inf20227_CoP_Recommendation_Bosnia-Herzegovina_eng