U četvrtak, 4.04.2024. godine održana je zajednička sjednica Gender Centra Federacije BiH i parlamentarnih komisija Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o institucionalnom odgovoru na nasilje u porodici i nasilje nad ženama uz podršku OSCE Misije u BiH.

Odgovor na nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje, uključujući nasilje nad ženama, zahtijeva sistemske promjene te svrshishodan i proaktivan angažman donosioca odluka i nadležnih institucija na svim nivoima vlasti. Današnja prva zajednička sjednica parlamentarnih komisija Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) o institucionalnom odgovoru na nasilje u porodici i nasilje nad ženama bila je važan korak u tom pravcu.

Zajednička tematska sjednica o institucionalnom odgovoru na nasilje u porodici organizirana je u saradnji četiri nadležne parlamentarne komisije: komisijama za jednakopravnost spolova oba doma Parlamenta Federacije, Komisijom za sigurnost Predstavničkog doma, te Komisijom za ljudska prava i slobode Doma Naroda Parlamenta Federacije. Uz podršku Misije OSCE-a u BiH, ova zajednička inicijativa odraz je opredjeljenja domaćih i međunarodnih institucija za poboljšanje institucionalnog odgovora na slučajeve nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.

Direktorica Gender Centra Federacije BiH, gđa Ana Vuković, predstavila je Preporuke Komiteta zemalja članica Vijeća Evrope za provođenje Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije) u Bosni i Hercegovini – okvir za provođenje u Federaciji BiH, kao i ključne elemente nove Strategije za prevenciju i sprječavanje nasilja u porodici 2024- 2027. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Predloženi zaključci sa tematske sjednice, koji će u narednim sedmicama biti predmet rasprave i razmatranja u odborima, glase:

  • Zadužuje se Gender centar Federacije BiH da pripremi i dostavi Parlamentu Federacije BiH pregled preporuka Komiteta potpisnica Konvencije Vijeća Evrope i Komiteta eksperata GREVIO i planove za njihovu implementaciju u FBiH. 
  • Parlament Federacije BiH bi trebalo da hitno usvoji Strategiju za prevenciju i sprečavanje nasilja u porodici 2024. – 2027. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao krovni strateški dokument za jačanje institucionalnog odgovora na nasilje u porodici i nasilje nad ženama.
  • Vlada FBiH bi trebalo da, po  hitnom postupku, pripremi i dostavi Parlamentu FBiH revidirani pravni okvir za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, usklađen sa međunarodnim konvencijama.
  • Gender Centar Vlade FBiH bi trebalo da uspostavi polugodišnju koordinaciju između domaćih i međunarodnih institucija i organizacija u vezi sa aktivnostima na provedbi Strategije za prevenciju i sprečavanje nasilja u porodici 2024. – 2027. godine, te preporuka Komiteta eksperata GREVIO.  
  • Četiri komisije Parlamenta Federacije BiH organizirat će, tokom 2024. godine, još dvije zajedničke tematske sjednice na temu odgovora pravosuđa na nasilje u porodici, te sveobuhvatne podrške žrtvama, uključujući i žrtve iz ranjivih grupa.