Agencija za ravnopravnost spolova je izradila analizu zastupljenosti žena u općinskim vijećima, skupštinama opština, gradskim vijećima i Skupštini Brčko Distrikta nakon Lokalnih izbora 2012. godine.

Analiza je urađena na osnovu utvrđenih  rezultata Lokalnih izbora 2012. godine koje je objavila Centralna izborna komisija BiH. Rezultati Lokalnih izbora 2012. godine ukazuju na činjenicu da su žene i dalje manje zastupljen spol u većini lokalnih zakonodavnih tijela. Analiza ukazuje da je u odnosu na Lokalne izbore 2008. godine kada je bilo izabrano prosječno 15% žena u općinskim vijećima/ skupštinama opština, na Lokalnim izborima 2012. godine izabrano je u prosjeku 17,1% žena.

mapa_lokalniIako je došlo do povećanja učešća žena za 2% to je još uvijek daleko od ravnopravne zastupljenosti spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova koja iznosi 40%. Posmatrajući podatke po općinama/opštinama može se primjetiti da postoje oscilacije u odnosu na zastupljenost žena u odnosu na izbore 2008. godine u pojedinim lokalnim zajednicama.

 Prema analizi u određenom broju općinskih vijeća odnosno u skupštinama općina broj zastupnica odnosno vijećnica se je povećao. Preuzmite cijelu datoteku sa mapom.

Tako naprimjer u općinama u kojima nije bilo izabranih žena u općinska vijeća odnosno skupštine općina broj žena sa povećao kao naprimjer:  Bileća 10,52%, Gacko 11,76 %, Nevesinje 14,28%, Doboj Jug 15,38 %, Bosansko Grahovo 26,66% te Pale (FBIH) 36,36 %.

Interesantno je spomenuti da je u općini Doboj Jug pored povećanja broja žena u općinskom vijeću izabrana jedna od 5 načelnica i to Begić Jasminka.

Istovremeno u općinama koje su na prethodnim izborima imali izabranih vijećnica odnos zastupnica u skupštinama općina Ribnik (29,41 %), Rudo (17,65), Kladanj (11,76 %) Kakanj (10%), Donji Žabar (6,67%) i Novi Travnik (4,35 %) na izborima 2012. godine nije izabrana ni jedna žena. U općinama/opštinama u kojima su žene izabrane kao načelnice veći je broj vijećnica odnos zastupnica koje su izabrane i to u Doboj Jugu (15,38 %), Mrkonjić Grad (16%),  Novi Grad (22,22 %), Visoko (24%) i Kalinovik (36,36%).

U 7 opština nema nijedna izabrana žena, u 7 opština broj izabranih žena se kreće od 35% do 45%, dok je u dvije opštine procenat izabranih žena  od 45 – 55%.

Jedan od ciljeva Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 je povećano učešće žena mjestima donošenja odluka na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. U cilju ispunjenja aktivnosti u okviru ovog cilja je uspostavljanje i ažuriranje baze podataka o zastupljenosti žena na mjestima donošenja odluka Agencija za ravnopravnost spolova je izradila analizu zastupljenosti žena u općinskim vijećima, skupštinama opština, gradskim vijećima i Skupštini Brčko Distrikta.

Budući da su žene kao manje zastupljen spola različito  zastupljene u lokalnim zakonodavnim tijelima Agencija za ravnopravnost spolova BiH je izradila mapu sa grafički prikazanom zastupljenosti u svim općinama/opštinama i gradovima u BiH, uključujući i Brčko Distrikt.

Žene su u pravilu bile i manje zastupljen spol na listama i tom smislu većina politički stranaka je bila u obavezi da poštiva član 4.19. Izbornog zakona BIH. Zbog toga kandidatkinje su se u pravili nalazile na drugom, pet, osmom, jedanaestom itd. mjestu na listama kandidata. Pored toga glasači svu svojim glasovima značajno uticali na redoslijed svih kandidata. Ipak u pravilu, u skladu sa glasovima birača muškarci su se kretali ka vrhu liste u odnosu na kandidatkinje te zbog toga i postoji razlika između broja kandidiranih žena i broja izabranih žena.