Analizirajući trenutnu zastupljenost žena u agencijama za provođenje zakona na državnom i entitetskom nivou, može se konstatirati da su žene podzastupljene u ovim strukturama kao i u onima na nižim nivoima policijskog sistema u Bosni i Hercegovini, posebno na mjestima odlučivanja i višim funkcijama unutar sigurnosnih struktura. U strukturi državnih službenika u ovim tijelima zastupljenost žena je nešto bolja i iznosi oko 40%, ali broj rukovodećih službenica u njima je znatno niži od ovog postotka[1].

Ukupan broj žena u strukturi policijskih službenika iznosi od 12% pa naviše dok postotak zastupljenosti žena sa visokim činovima u svim agencijama za provođenje zakona u BiH iznosi manje od 0,50%. Analiza, također, pokazuje da se nakon usvajanja Akcionog plana za implementaciju UNSCR broj 1325, u julu 2010. godine, udvostručio broj policijskih službenica u poređenju sa posljednjom analizom koju su uradile Agencija za ravnopravnost spolova BiH i Policijska misija Evropske unije (EUPM).

Na osnovu tadašnje analize (2010) utvrđeni postotak policajki u Bosni i Hercegovini iznosio je 6,3%, a u istom periodu podaci za EU pokazuju povećanje procenta učešća žena u policijskim snagama sa 17,96% u 2008. godini na 19,48% u 2012. godini[2] . Ipak, iz ovih podataka se vidi da se BiH povodom ovog pitanja još uvijek nalazi ispod evropskog standarda koji teži ka ostvarivanju 25 do 20% zastupljenosti žena u operativnim poslovima.

Kao što je vidljivo i iz grafičkog prikaza, zaposlene žene u ministarstvima unutrašnjih poslova u FBiH u periodu 2010. i 2012. godine rijetko su prelazile 20%. Izuzetak je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova gdje je u 2010. i u 2012. godini bilo zaposleno gotovo 60% žena, ali uglavnom na administrativnim poslovima[3]. Policijskih službenika je 93,88 posto, a policijskih službenica samo 6,12 posto. Kad je riječ o državnim službenicima u ovim ministarstvima, zanimljivo je da je rodni balans gotovo izjednačen. Naime, oko 53% državnih službenika su žene.

1234567

Graf 5 Zastupljenost žena u policijskim snagama FBiH – 2012

Kada je riječ o kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, trendovi nedovoljne zastupljenosti žena na pozicijama rukovodećih policijskih službenika se nastavljaju. Premda je analiza pokazala rast procenta učešća žena u periodu od 2010. do 2012. godine, naročito u MUP-u PK i MUP-u K10, detaljnija analiza ovih rezultata je ukazala na to da, upravo zbog uključivanja većeg broja žena na pozicijama administrativnih namještenika, nema znatnog povećanja broja žena na rukovodećim pozicijama i operativnim poslovima.

122Graf 6 Zastupljenost žena u policijskim snagama FBiH 2010 – 2012

Implementacija Rezolucije UN broj 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u BiH je doprinijela povećanju učešća žena u ovim strukturama.[4] Međutim, razlozi za slabu zastupljenost žena su višestruki. Prije svega, manja je zainteresiranost djelimično zbog stereotipa i tradicionalnih uvjerenja da ženama nije mjesto u policiji. Tome možemo dodati i činjenicu da je zapošljavanje žena u agencijama za provođenje zakona počelo kasno, pa stoga one još ne ispunjavaju uvjete da budu promovirane u više činove.

Ipak, policijske službe u FBiH su se otvorile prema ženama u protekloj deceniji, a i broj žena koje smatraju ovo zanimanje privlačnim se povećao. Ostvaren je značajan napredak, ali još uvijek treba težiti njihovoj većoj brojčanoj zastupljenosti i, naročito, na boljim pozicijama[5]. Također, potrebni su dodatni napori da se harmoniziraju, ali i provedu, policijski zakoni sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, da se uvede zabrana diskriminacije, da se imenuju službenici za pitanje spolova pri policijskim agencijama, da se uvedu sadržaji o rodnoj jednakosti u nastavni program, da se osigura funkcioniranje udruženja žena policijskih službenica, te da se promoviraju i o tome informira javnost.

[1]Ministarstvo sigurnosti BiH (48,73 % žena, rukovodeće pozicije 26,47%), Državna agencija za istrage i zaštitu Ministarstva sigurnosti BiH (14% žena, rukovodeće pozicije 0,53%), Granična policija BiH Ministarstva sigurnosti BiH (11% zaposlenih žena, rukovodeće pozicije 0,19%), Služba za poslove sa strancima (34,83 % žena, rukovodeće pozicije 2,25%).

[2]Vallés Port, M. D. (2013). Women in police services in the EU: facts and figures 2012. Preuzeto sa: http://www.recercat.net/handle/2072/207935.

[3] U 2012. godini od ukupno 100 žena u strukturama Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova svega četiri su bile na poziciji rukovodećih državnih službenika, 27 žena ostalih državnih službenika, niti jedna na pozicijama rukovodećih policijskih ili ostalih policijskih službenika.

[4]Agencija za ravnopravnost spolova (2013), Akcioni plan za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini za period 2014-2017. godine.

[5]Agencija za ravnopravnost spolova (2012), Godišnji izvještaj o stanju ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu.