JAVNI POZIV OPĆINAMA I GRADSKIM UPRAVAMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE ZA ČLANOVE/ČLANICE KOMISIJA/ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Udruženje građana „Nešto Više“, u partnerstvu sa organizacijom Amica Educa i saradnicima Gender Centar Vlade FBiH i Gender centar Vlade RS, raspisuje Javni poziv za opštinske/općinske i gradske uprave u sklopu projekata Razvoj programa obuke za članove opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini“.

 Cilj projekta je jačanje uloge i položaja žena u političkim, socijalnim i ekonomskim procesima, te podrška lokalnim partnerstvima u uspostavljanju efikasnih mehanizama za ravnopravnost spolova u lokalnim zajednicama u BiH. Učešće žena u dizajniranju i razvoju politika pokazatelj je demokratizacije institucionalnih mehanizama i promocije socijalnog položaja žene kao ključne kategorije koja ima ideje, kreativnost, raznolikost i razvojni potencijal.

 Javni poziv se odnosi na prijavu za učešće u programu obuke članova/ica komisija/odbora za ravnopravnost spolova na lokalnom nivou, sa ciljem osnaživanja njihovih ličnih znanja i vještina, a u svrhu efikasnijeg rada navedenih komisija/odbora.

Kroz implementaciju projekta u 20 lokalnih zajednica (10 u FBiH i 10 u RS), članovi/ice opštinskih/općinskih i gradskih komisija/odbora za ravnopravnost spolova proći će edukaciju (6 tematskih treninga/radionica) na početku svog četvorogodišnjeg mandata o temama vezanim za sve aspekte rodne ravnopravnosti. Realizacijom aktivnosti radit će se na jačanju međusektorske saradnje, te članovi/ice komisija će biti u mogućnosti da proaktivnije pristupie rješavanju problema.

Aktivnosti na projektu povezane su sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, dokumentom Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine – GAPBIH (2018-2022) i drugim strategijama koje definišu ciljeve za postizanje rodne ravnopravnosti u svim oblastima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi.

Lokalne samouprave će imati efikasan operativni institucionalni mehanizam za postizanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou sa mogućnošću kontinuirane edukacije budućih članova/ica komisija za ravnopravnost spolova, kao i svih ostalih službenika/ca i zaposlenih u vladinim institucijama i agencijama u oblasti rodne ravnopravnosti.

Svi/e članovi/ice lokalne samouprave će steći znanja i alate kako razviti strateške dokumente u ovom konkretnom slučaju, kako razviti gender akcioni plan, te će biti obučeni/e za potpuno razumijevanje rodnih pitanja.

U saradnji sa lokalnim organizacijama civilnog društva, 20 opština/općina i gradova u BiH, učesnica na projektu, imat će priliku upravljati bespovratnim sredstvima koje finansira EU, a uz pomoć i mentorstvo projektnog tima razvit će svoje upravljačke vještine u ovom polju. Projekti koji će imati prioritet jesu oni čije aktivnosti se odnose na borbu protiv svih oblika nasilja nad djevojkama i ženama. Fokus će biti na organizacijama koje se zalažu za osnaživanje žena, uključujući i druge zainteresovane organizacije, javni i poslovni sektor.

 U skladu sa gore navedenim, pozivaju se sve zainteresovane opštine/općine i gradske uprave da do ponedjeljka, 18.05.2021. u 16:00h popune prijavni obrazac koji se nalazi na linku:

https://forms.gle/KU951dwmQciSH2TZA

Rezultati Javnog poziva će se objaviti dana 21.05.2021. godine i odabrane lokalne zajednice će biti direktno kontaktirane.

Tekst javnog poziva preuzeti na linku u nastavku    Javni poziv opcinama i gradovima FBiH

 Za sva eventualna pitanja se možete obratiti na sljedeće kontakte:

 Vanja Sudar,

UG Nešto Više

vanjasudar@nestovise.org

+387 66 711 274

 

Nina Zupan

Amica Educa

nina.zupan@amicaeduca.ba

+387 61 831 158