Kampanja #boljevako

 „Jačajmo međupartnerske odnose i komunikaciju sa djecom! Budimo primjer drugima! Promijenimo društvo, promjenom sebe!“

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH” br. 32/10) BH / S

Realizacija Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici

Realizacija Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici

1.1.3.     Mjera: Unaprijediti proces praćenja primjene propisa i usklađivanja sa stvarnim potrebama U skladu sa obavezama prema članu 37. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kao i prema članu 19. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, Gender...

Okrugli sto o temi “Rodne (ne)jednakosti na tržištu rada u BiH”

Okrugli sto o temi “Rodne (ne)jednakosti na tržištu rada u BiH”

Događaj je organizovan u sklopu projekta “Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada”, koji provode fondacije “Infohouse” i “Lara”, a finansira Delegacija Evropske unije u BiH. Cilj projekta je direktno doprinijeti smanjenju...

Održan orijentacijski seminar za parlementarke/parlamentarce

Održan orijentacijski seminar za parlementarke/parlamentarce

Na Jahorini je od 21. do 23. marta održan trodnevni seminar pod nazivom „Uloga parlamentarnih tijela za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini“ za predstavnice/ke Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne...

Realizacija Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici

Realizacija Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici

1.2.1 Mjera: Unapređenje zaštite žrtava nasilja Vlada Federacije BiH je na na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih...

Važno je ekonomski osnažiti žene žrtve nasilja

Važno je ekonomski osnažiti žene žrtve nasilja

Konferenciju je organizirao Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine u suradnji s Komisijom za ravnopravnost spolova kao tijelom Predstavničkog doma Federalnog parlamenta te nevladinim organizacijama Infohouse i Fondacijom lokalne demokratije. Prema izjavama,...