Kampanja #boljevako

 „Jačajmo međupartnerske odnose i komunikaciju sa djecom! Budimo primjer drugima! Promijenimo društvo, promjenom sebe!“

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH” br. 32/10) BH / S

Održana regionalna konferencija na temu klimatskih promjena

Održana regionalna konferencija na temu klimatskih promjena

Direktorica Gender Centra Federacije BiH, gđa Ana Vuković uzela je učešće na Sub-regionalnim konsultacijama u organizaciji UN Women regionalne kancelarije za Evropu i centralnu Aziju u saradnji sa vladom Srbije. Centralna tema ovog foruma bila je – Neiskorišteni...

Rodni profil Bosne i Hercegovine 2021

Rodni profil Bosne i Hercegovine 2021

Rodni profil zemlje za Bosnu i Hercegovinu (RPZBiH) izrađuje se u kontekstu ispunjenja obaveza definiranih Gender akcionim planom EU III, ambicioznim programom za ravnopravnost spolova i jačanje djelovanja u oblasti vanjskih poslova Evropske unije (EU GAP III), koji...

Usvojen Gender akcioni plan Tuzlanskog kantona

Usvojen Gender akcioni plan Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je prvi Gender akcioni plan za period 2021-2024 godina,  a isti je izrađen od strane Interresorne radne grupe imenovane od strane Vlade a uz stručnu i finansijsku podršku Gender Centra Federacije BiH. Ovaj dokument je usvojen...

Žene donirale prerađevine od voća i povrća

Žene donirale prerađevine od voća i povrća

U okviru provedenih aktivnosti na projektu „RAŽ za Radno Aktivne Žene“ koji je podržan od strane Gender centra Federacije BiH iz proračuna projekta „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine“, Razvojna...

Usvojen Gender akcioni plan Zeničko-dobojskog kantona

Usvojen Gender akcioni plan Zeničko-dobojskog kantona

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je prvi Gender akcioni plan za period 2021-2024 godina,  a isti je izrađen od strane Interresorne radne grupe imenovane od strane Vlade a uz stručnu i finansijsku podršku Gender Centra Federacije BiH. Ovaj dokument je usvojen...

Obilježen Međunarodni dan poduzetnica

Obilježen Međunarodni dan poduzetnica

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine i Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, u petak 19.11.2021. godine, predstavili su projekat "B2B platforma za online poslovne susrete i umrežavanje poduzetnica i žena u biznisu”, i time dali doprinos u ...

OBAVJEŠTENJE  o odabiru vaninstitucionalnog partnera  GCFBIH

OBAVJEŠTENJE o odabiru vaninstitucionalnog partnera  GCFBIH

U skladu sa Godišnjim planom rada FIGAP II Programa za 2021.godinu, 25.10.2021. godine, objavljen je Javni poziv za podnošenje prijedloga projekta za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva (vaninstitucionalnim partnerima...