Multisektorski odgovor

S ciljem implementacije drugog strateškog cilja Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) koji obuhvata programe edukacija profesionalaca, Gender Centar Federacije BiH je u okviru provedbe projekta „Unaprijeđenje pristupa multi-sektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“ izradio publikaciju pod nazivom „Postupanje u slučajevima nasilja u porodici  – multisektorski odgovor“.  Publikacija daje okvire za organizaciju multisektorskih edukacija, ako i Hodogram za postupanje u slučajevima naislja u porodici u formi plakata. Multisektorske edukacije omogućavaju predstavnicima/ama institucija i nevladinih organizacija da sagledaju okvire rada drugih stručnjaka i institucija, kao i da se upoznaju sa mogućnostima i ograničenjima drugih institucija, međusobno povežu i uspostave kvalitetniju saradnju na nivou općine i kantona. Cilj multisektorske edukacije je upoznavanje svih subjekata u sistemu djelovanja i zaštite o koracima i međusobnoj saradnji u preventivnom radu i u postupanju u slučajevima nasilja u porodici.

Postupanje u slučajevima nasilja u porodici  – multisektorski odgovor

Skills

Posted on

7. Aprila 2019.