1.2.1 Mjera: Unapređenje zaštite žrtava nasilja

Vlada Federacije BiH je na na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu. S tim u vezi, iznos od 500.000 KM namijenjen je za provedbu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, putem programa podrške radu sigurnih kuća i skloništa za smještaj žrtava porodičnog nasilja. Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem javnog poziva, a postupak ocjenjivanja ispunjavanja posebnih kriterija provodit će se na osnovu bodovne šeme koju će sačiniti Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a koja će biti dostupnom svim zainteresovanim podnosiocima prijave na način utvrđen javnim pozivom.

Više informacija: https://fbihvlada.gov.ba/hr/355-sjednica-vlade-fbih

1.2.2 Mjera: Unapređenje podrške žrtvama

Federalni zavod za zapošljavanje realizuje Program sufinansiranja zapošljavanja za 2023. godinu. Program se realizira s ciljem zapošljavanja najmanje (6000 osoba) sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH sa posebnom socijalnom i rodnom osjetljivošću, radi njihovog zapošljavanja, sprječavanja dugotrajne nezaposlenosti, očuvanja i unaprjeđenja radnih sposobnosti, te stvaranja uvjeta za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva kroz osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva. O okviru programa zapošljavanja osnovni iznos sufinanciranja zapošljavanja u svim mjerama povećava se za 10% za različite kategorije nezaposlenih osoba, između ostalog i žrtve nasilja, žrtve nasilja u porodici i djecu žrtava nasilja.

Više informacija: https://www.fzzz.ba/ID:M-3

1.1.3.   Mjera: Unaprijediti proces praćenja primjene propisa i usklađivanja sa stvarnim potrebama

Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u okviru Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici, realizovali su istraživanje koje je rezultiralo studijom „Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje u visokom obrazovanju: između teorije i prakse“. Istraživanjem je primarno provedena analiza nastavnih planova i programa društvenih i humanističkih fakulteta na Univerzitetu u Sarajevu o zastupljenosti i obimu nastavnih sadržaja koji tretiraju problematiku rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, kao i stavovi studenata i nastavnog osoblja o ovim pitanjima. Analiza stanja predstavlja polaznu osnovu za praćenje uticaja provedenih mjera u okviru Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u ovoj oblasti.

Više informacija: https://www.gcfbih.gov.ba/promovisana-studija-nasilje-u-porodici-i-rodno-zasnovano-nasilje-u-visokom-obrazovanju-izmedju-teorije-i-prakse/