Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je prvi Gender akcioni plan za period 2021-2024 godina,  a isti je izrađen od strane Interresorne radne grupe imenovane od strane Vlade a uz stručnu i finansijsku podršku Gender Centra Federacije BiH. Ovaj dokument je usvojen Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-04-26477/21 od 23.11.2021. godine.

Gender akcioni i finansijski plan (GAP) Tuzlanskog kantona je strateško-planski dokument koji  svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici. Uvođenje principa ravnopravnosti spolova u razvojne politike, strategije, projekte i programe je od posebnog značaja na kantonalnom nivou, zbog nadležnosti koji kantonalni nivo vlasti ima.

Ravnopravnost spolova predstavlja jednaka prava i slobode, vidljivost i zastupljenost žena i muškaraca u svim područjima javnog i privatnog života. Postizanje ravnopravnosti spolova je ključno za zaštitu fundamentalnih ljudskih prava, razvijanje demokratskog društva, poštivanje vladavine prava, te ekonomski rast i konkurentnost. Iako je vidljiv napredak Bosne i Hercegovine u oblasti ravnopravnosti spolova razlike su prisutne u mnogim područjima.

Gender akcioni plan TK se odnosi na period od 2021. do 2024. godine i usklađen je sa odgovarajućim strateškim dokumentima i politikama koje se odnose na ravnopravnosti spolova i to sa Zakonom o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine (2018.-2022.), kao i sa drugim strategijama na državnom, entitetskom, i kantonalnom nivou.

Ovaj strateški cilj je izuzetno važan za kreiranje svih aktivnosti kantona jer prepoznaje ključne prioritete u oblasti ravnopravnosti spolova kao i ciljeve koji bi se trebali postići do kraja provođenja Gender akcionog plana BiH. Na taj način dat je prioritetni okvir djelovanja i kantona zajednica i ovih šest prioriteta bi trebao biti osnov svih programa mjera koje se donose na kantonalnom nivou.

Pregled kantonalnih i lokalnih planova:

  • Gender akcioni plan Općine Sapna, septembar 2012. godine
  • Akcioni plan ravnopravnosti spolova Općina Tuzla i Kalesija, septembar 2013. godine, Tešanj, Banovići i Živinice, maj 2021. godine.
  • Analitička podloga analiza položaja žene u ruralnom području na prostoru Općine Gračanica i akcioni plan djelovanja za period 2014-2016 godine, oktobar 2013. godine
  • Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona 2014.-2015. , juli 2014. godine, Vlada Tuzlanskog kantona
  • Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. – 2020. godina, decembar 2015. godine
  • Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona 2019. – 2020., septembar 2019. godine
  • Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021. – 2027. godina, mart 2021. godine

Gender akcioni planovi na nivou jedinica kantona su stoga najefikasniji način provođenja ove obaveze. Ustav TK garantuje najviši stepen ljudskih prava i osnovnih sloboda preuzimajući standarde koji su sastavni dio Ustava FBiH. Zbog toga, Gender akcioni plan TK doprinosi ostvarivanju ljudskih prava i sloboda koji imaju snagu ustavnih odredbi TK.

 

„Finansijski podržano iz sredstava FIGAP II programa“Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2018-2020), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.“

PREUZMI:

(GAP) Tuzlanskog kantona _Gender akcioni plan TK konačna verzija – (1)