Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine je u okviru implementacije projekta “Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici” koji se provodi u okviru programa UN Women “Standardi i angažman za sprečavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini” faza II, koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, inicirao istraživanje o radu SOS telefona 1265 i pružanju pomoći i podrške žrtvama nasilja.

Istraživanje je rađeno tokom septembra i oktobra 2020. godine, te je pandemija COVID-19 uticala na način izvođenja istraživanja. Intervjui koji su planirani sa operater-kama/ima na SOS telefonima održani su telefonski ili putem e-maila. Upitnik sa 27 pitanja poslan je na adrese pet sigurnih kuća u FBiH i Centra za socijalni rad Jajce, odnosno onih koji pružaju usluge pomoći i podrške žrtvama putem SOS telefona. Od ukupnog broja operatera i operaterki koji rade na SOS telefonima odgovore je dalo pet žena i jedan muškarac. Za potrebe ovog istraživanja urađen je i intervju sa predstavnicima Gender Centra Federacije BiH.

Podaci od građana prikupljeni su putem online ankete koja je distribuirana preko različitih mreža i organizacija, te putem društvenih mreža sistemom obuhvata Federacije BiH. Link za ispunjavanje ankete distribuiran je i romskim udruženjima i udruženju osoba sa invaliditetom, s ciljem obuhvatanja populacije koja ima različite potrebe i prepreke u ostvarivanju prava.

Ovo istraživanje i analiza daje pregled rada SOS telefona 1265 u Federaciji Bosne i Hercegovine. Analiza također uključuje i podatke prikupljene od građana i građanki o vidljivosti i dostupnosti usluge SOS telefona. Upitnik za operatere SOS telefona nalazi se u Aneksu 1, a pitanja online ankete u Aneksu 2 ove Analize.

Analiza_ANALIZA SOS telefon 1265 FINAL