Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine je 21. i 22, novembra 2023. godine u Sarajevu organizirao dvodnevnu konferenciju na temu „Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici“ i istom obilježio Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Cilj konferencije je jačanje saradnje institucija, ustanova i nevladinih organizacija u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici, kao i implementacija odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/13) s posebnim akcentom na članove 37. i 39. Zakona, a koji se odnose na uspostavu koordinacionih tijela, izradu programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici, te primjenu protokola o saradnji u ovoj oblasti

Na konferenciji je pored prezentacije svih deset kantonalnih koordinacionih tijela, u okviru kojih je prezentirano stanje u oblasti nasilja u porodici na području pojedinog kantona, izazovi i teškoće sa kojima se stručnjaci susreću kao i primjeri dobre prakse i plan aktivnosti za 2024. godinu, održan i Panel na temu: Preporuke Komiteta potpisnica konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv naslja nad ženama i nasilja u porodici“ .

Konferencija je organizirana u okviru implementacije projekta „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“ koji se provodi u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ faza II, koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA.