Informacija o realizaciji projekta „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou za period od 1.9.2016. do 31.01.2019.

 

U periodu od 1. septembra 2016. do 31. januara 2019. Gender Centar Federacije BiH je realizirao projekat „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“, a u okviru UN Women programa “Standardi i angažman za suzbijanje nasilja u porodici i nasilja nad ženama u BiH” koji je finansijski podržan od strane Švedske agencije za razvoj SIDA.

Projekat je predstavljao podršku implementaciji Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) i Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH u dijelu jačanja multisektorske saradnje, razvoja rada kantonalnih koordinacionih tijela i općinskih multisektorskih timova, uključujući i edukacije profesionalaca i jačanje svijesti.

Implementacija projekta predstavljala je nastavak aktivnosti kontinuirane podrške kantonima u razvoju multisektorskog pristupa. Podrška kroz ovaj projekat je realizirana na području tri kantona (Srednjobosanski kanton, Kanton 10 i Zapadnohercegovački kanton), odnosno na području 22 općine koje obuhvataju navedena tri kantona.

Implementacija projektnih aktivnosti značajno je doprinijela razvoju referalnih mehanizama, odnosno multisektorskog odgovora na nasilje u porodici, te je bila od velikog značaja kako za općinski tako i za kantonalni nivo, što potvrđuje i procjena uticaja pojedinih aktivnosti koja je rađena kroz evaluaciju rada od strane Gender Centra Federacije BiH i od institucija na kantonalnom i općinskom nivou.

Tokom projekta predstavnici relevantnih institucija, kontinuirano su sudjelovali u provedbi projektnih aktivnosti, prvenstveno predstavnici centara za socijalni rad, policijskih stanica, obrazovnih ustanova, zdravstvenih ustanova. Također, u određenoj mjeri, predstavnici općinskih vijeća, kantonalnih skupština, kantonalnih ministarstava i drugih institucija sudjelovali su u provedbi projektnih aktivnosti.

Uključivanje velikog broja predstavnika različitih institucija na svim nivoima organizacije vlasti osigurava održivost djelovanja i sveobuhvatnu saradnju na prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici.

Pored redovnih planiranih sastanka i edukacija u okviru projekta održani su i sastanci sa premijerima kantonalnih vlada i resornim ministrima u SBK, K10 i ZHK s ciljem podrške imenovanju kantonalnih koordinacionih tijela i usvajanja programa mjera kao i s ciljem upoznavanja osoba na mjestima odlučivanja sa problemom  nasilja i obavezama kantonalnih vlada. Također, održani su sastanci u 20 općina sa načelnicima općina, direktorima centara za socijalni rad i načelnicima policijskih stanica s ciljem podrške formiranju općinskih multisektorskih timova, upoznavanjem sa problemom nasilja i obavezama općinskih nivoa.

 Realizirane aktivnosti:

 • Redovni sastanci općinskih multisektorskih timova i kantonalnih koordinacionih tijela
 • Multisektorske edukacije
 • Edukacije Pristup u radu sa žrtvama nasilja
 • Edukacije Senzibilizacija profesionalaca u radu sa počiniteljima nasilja
 • Edukacija Rad sa počiniteljima nasilja – vođenje grupa samopomoći
 • Edukacije Pisanje projekata, monitoring i izvještanje
 • Radionice Profesionalni stres i sagorijevanje
 • Grupe samopomoći sa počiniteljima nasilja u tri općine K10
 • Sastanci sa kantonalnim premijerima i resornim ministrima
 • Sastanci sa načelnicima općina, direktorima centara za socijalni rad, načelnicima policijskih stanica
 • Sastanak predstavnika institucija s područja Srednjobosanskog i Tuzlanskog kantona – razmjena iskustava
 • Godišnje konferencije na federalnom nivou: „Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici“ s ciljem razmjene iskustava koordinacionih tijela iz svih deset kantona Federacije BiH

 

Statistički prikaz:

 • Ukupan broj realiziranih aktivnosti 62
 • Ukupan broj učešća: 1197
 • Učešće u aktivnostima FBiH (dvije konferencije): 211
 • Učešće u aktivnostima u SBK: 456
 • Učešće u aktivnostima K10: 428
 • Učešće u aktivnostima ZHK: 102
 • Zastupljenost po spolu: prosjek 60% žene i 40% muškarci
 • Broj angažiranih fizičkih i pravnih lica: 185

Rezultati:

 

 • Educirani i senzibilizirani predstavnici različitih institucija i organizacija u tri kantona
 • Zvanično rješenje kantonalne vlade SBK o imenovanju kantonalnog koordinacionog tijela
 • Odluka Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK o finansiranju rada koordinacionog tijela
 • Zvanično rješenje kantonalne vlade Kantona 10 o imenovanju kantonalnog koordinacionog tijela
 • Pokrenuta procedura donošenja rješenja o imenovanju u ZHK
 • Završeni/finalizirani programi mjera u SBK i K10 (usvajanje u proceduri)
 • Formirani općinski multisektorski timovi u šest općina K10
 • Formirani općinski multisektorski timovi u deset općina SBK
 • Pokrenuta inicijativa formiranja općinskih multisektorskih timova u tri općine ZHK
 • Redovni sastanci općinskih multisektorskih timova
 • Kvalitetnija i bolja saradnja na općinskom nivou
 • Organizirane aktivnosti na općinskom nivou (okrugli stolovi, ulične akcije, medijsko praćenje..)
 • Usvojeni općinski protokoli u općinama: Novi Travnik, Travnik, Vitez, Kiseljak, Fojnica, Kreševo, Donji Vakuf, Gornji Vakuf/Uskoplje
 • Revidiran općinski protokol u općini Jajce

Publikacije:

Tokom realizacije projekta urađena su i publikovana tri priručnika:

 1. Postupanje u slučajevima nasilja u porodici – multisektorski odgovor
 2. Rad sa osobama koje su počinile nasilje – priručnik za vođenje grupa samopomnoći
 3. Smjernice za razvoj multidisciplinarnog pristupa u oblasti prevencije i postupanja u slučajevima nasilja u porodici – naučene lekcije

Medijsko praćenje – linkovi: