Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine kao i Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine uzelo je učešće u projektu „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“.

Ovaj značajan projekat čija je imelementacija počela 2017. godine,  a završava se krajem 2021. finansijski je podržan od strane Vlade Sjedinjenih Američkih Država putem Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID-a.

Tim povodom danas je u zgradi Vlade Federacije BiH upriličeno potpisivanje Sporazuma o saradnji  te je održana press konferencija na kojoj su se javnosti obratili ministr rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača,  direktorica Nency Eslick iz USAID-a za BiH,  direktorica Samra Filipović- Hadžiabdić ispred Agencija za ravnopravnost spolova BIH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH i Ana Vuković, direktorica Gender Centra Federacije BiH .

Opšti cilj Projekta je usmjeren ka mjerama kojima će se doprinijeti poboljšanju usluga i jednakom  pristupu prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja u BiH.

U sklopu istog, osigurana je nabavka od 30 računara i 10 printera, odnosno skenera koji će biti donirani centrima za socijalni rad u Federaciji BiH.

Raspoloživa sredstva prema Projektom sporazumu iznose 71.000,00 KM i navedeni iznos će biti korišten u svrhu provođenja programa za jačanje kapaciteta institucija iz oblasti socijalne i dječje zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine u oblasti borbe protiv rodno zasnovanog nasilja.

Direktorica USAID-a za BiH Nency Eslick izrazila je podršku naporima Federalnog ministarstva  rada i socijalne politike i Agenciji za ravnopravnost spolova, koji će osigurati pomoć centrima za socijalnu zaštitu u svih deset kantona u vidu donacije IT opreme.

– Centri za socijalnu zaštitu su prilična sigurna utočišta za žene i djecu kao žrtve rodno zasnovanog nasilja – ukazala je Eslick.  Aktivnosti projekta provode se u koordinaciji s Gender centrom Federacije BiH, nada se da će donacija IT opreme omogućiti bolji i produktivniji rad u centrima. Na ovaj način će, kako kaže, biti osiguran daljni razvoj elektronskog načina prikupljanja podataka jer su centri za socijalni rad zaduženi za praćenje svih zaštitinih mjera koje se izriču prema Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, što uključuje vođenje evidencije.

-Ministar Vesko Drljača ovom prilikom je poslao poruku i još jednom ponovio da svi moramo reći STOP nasilju, govoru mržnje i STOP svim vrstama presije, tlačenja i iskorištavanja.“Naša misija i jasna vizija je borba protiv svih oblika nasilja i na tome ćemo još predanije i istrajnije raditi”- istakao je Drljača

– Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine kao Ured Vlade Federacije BiH zadužen je za koordinaciju Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici. S tim u vezi, osim implemenatcije aktivnosti I izvještavanja, zadužen je i za povezivanje pojedinih aktera u procesu sveobuhvatne implementacije Strategije. U proteklom periodu podržan je proces jačanja profesionalaca radi primjene propisa u oblasti prevencije I postupanja u slučajevima nasilja u porodici, kao I razvoj elektronskih evidencija u oblasti nasilja u porodici.

Kao nastavak tih aktivnosti, Gender Centar je učestvovao u postupku podrške razvoju kapaciteta centara za socijalni rad, koja se ogledala na definisanju ključnih potreba i modaliteta podrške implementacije strateških procesa kroz uvezivanje ARSBiH i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a što je rezultiralo nabavkom IT opreme (30 računara I 10 printera), kao i definisanjem daljnjih vidova saradnje. Naime, nakon završetka implementacije proteklog strateškog dokumenta u period 2013-2020, Gender Centar Federacije BiH koordinira procesom nove sedmogodišnje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za period 2021-2027, iz čega je vidljiv kontinuitet i posvećenost radu u ovoj oblasti, kao i osiguranje održivosti i povezivanja oblasti ljudskih prava u dokumente društvenog razvoja.

Ovo je posljednja godina provedbe projekta. Do kraja godine planiramo da, pored saradnje s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, s ciljem daljnjeg jačanja centara za socijalni rad uradimo još nekoliko bitnih stvari. To je, prvenstveno, otvaranje kriznih centara u tri zdravstvene ustanove za žrtve silovanja i seksualnog nasilja, koji će osigurati hitnu medicinsku pomoć žrtvama silovanja, ali i osiguranje dokaza za eventualno procesuiranje počinilaca ovih djela – istakla je direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić.