JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II programa

“Prikupljanje informacija o prioritetima programskih partnera za naredni petogodišnji period, analiza i izrada prijedloga prioriteta koji će biti uključeni u FIGAP III programski dokument”

O programu

FIGAP II Program će biti usmjeren na četiri stuba s ciljem stvaranja poticajnog okruženja, struktura koje obavljaju poslove u skladu sa mandatima, učinkovitih sistema i procesa baziranih na rezultatima, te ojačanih kapaciteta i sastava osoblja (uključujući i praćenje promjena), kako je definirano u FIGAP II Teoriji Promjene. Nadalje, programski pristup je u potpunosti usklađen sa instrumentom UN WOMEN-a za ostvarivanje ravnopravnosti spolova (“Gender Equality Facility”) koji je uspostavljen kako bi se omogućio pristup IPA fondovima u okviru procesa EU integracija u oblasti razvoja kapaciteta i sistema za integriranje načela ravnopravnosti spolova.

Intervencijska logika pojašnjava i međusobno povezuje glavne elemente FIGAP II Programa koji omogućavaju dalje unaprijeđenje praksi uključivanja i promocije načela ravnopravnosti spolova, kroz standardiziran pristup širom javne uprave, kako je definirano u GAP-u BiH.

Krajnji korisnici su žene i muškarci koji su na udaru rodno zasnovane diskriminacije i rodne nejednakosti. Njihova prava, mogućnost izbora i stvarne mogućnosti će biti unaprijeđeni efektnijom provedbom GAP-a BiH kroz jačanje institucionalnih i vaninstitucionalnih kapaciteta, provedbom preuzetih obaveza iz Pekinške deklaracije i Platforme za akciju, obaveza iz CEDAW-a, provedbom preporuka UN-a SC1325 i VE za države članice i druge standarde u procesu EU integracija.

Iz tog razloga vizija FIGAP II je da javne odluke (politike, budžet i pružanje usluga) unaprijede socio-ekonomske uslove za postizanje ravnopravnosti muškaraca i žena, djevojčica i dječaka. Da bi to postigli, potrebno je ostvariti standardiziran pristup integriranja načela ravnopravnosti spolova u BiH kroz provedbu transparentnog, odgovornog, pravednog i inkluzivnog FIGAP II Programa u razdoblju od 2018 do 2021. godine.

Slijedeći programski ciljevi i rezultati su definirani u sklopu FIGAP II Programa.

Ciljevi su kako slijedi:

 1. Uspostavljene rodno – odgovorne politike u prioritetnim oblastima (rodno zasnovano nasilje, ekonomsko osnaživanje žena, učešće u javnom i političkom životu);
 2. Osposobljeni institucionalni mehanizmi i strukture za ravnopravnost spolova  da djeluju  u skladu sa definisanim mandatima;
 3. Uspostavljeni efikasni sistemi za podršku uvođenju i primjeni standarda ravnopravnosti spolova;
 4. Osposobljeni i održivi stručni kapaciteti u Bosni i Hercegovini za uvođenje, primjenu i promoviranje standarda ravnopravnosti spolova

Zadaci i odgovornosti konsultanta:

 • Analiza obaveza u oblasti ravnopravnosti spolova BiH i obaveza po sporazumima i konvencijama, Agende za održivi razvoj do 2030. godine i ciljeva održivog razvoja (SDGs), Analitičkog izvještaja Evropske komisije i drugih prioriteta iz procesa pristupanja i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
 • Izrada matrice okvira logičke matrice sa programskim aktivnostima, rokovima, sredstvima verifikacije i pokazateljima na nivou aktivnosti baziranih na SMART kriterijima
 • Definiranje prijedloga okvira za budžet za pojedinačne aktivnosti
 • Definiranje elemenata okvira za monitoring i evaluaciju za praćenje provedbe predloženih aktivnosti
 • Priprema i vođenje radionice sa partnerima u izradi FIGAP III projekta sa ciljem verifikacije i validacije aktivnosti prijedloga FIGAP III programa
 • Izrada izvještaja o pruženim uslugama
 • Redovna koordinacija sa koordinatoricama FIGAP programa

Uvjeti anganžmana

Konsultant/ica će biti angažiran/a na osnovu ugovora o djelu. Anganžman predviđa putovanja unutar Federacije Bosne i Hercegovine radi održavanja sastanka sa relevantnim institucijama, komisijama i pojedincima. Na ovaj javni poziv se  mogu prijaviti konsultanti/ice iz Bosne i Hercegovine. Obračun naknade za pružene usluge će se vršiti na osnovu broja dana anganžmana. Okvirni period angažmana je 20 ekspert-dana.

Kvalifikacije:

Univerzitetska diploma fakulteta društvenog smjera

Najmanje 10 godina radnog iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova

Relevantno iskustvo u pripremi programskih dokumenta, projekata

Aktivno znanje jednog od službenih jezika u Bosni i Hercegovini

Poželjne:

Poznavanje pitanja vezanih za ravnopravnost spolova

Poznavanje institucionalnog sisitema Federacije Bosne i Hercegovine, kantona I općina

Iskustvo u organizaciji i vođenju sastanaka

Iskustvo u procesima uspostavljanja sistema za prikopljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje

Izražene komunikacijske i analitičke vještine

Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima

Način apliciranja

Ako ispunjavate gore navedene uvjete potrebno je da prijavu sa Vašim Curriculum Vitae dostaviti e-mailom na adresu protokol@gcfbih.gov.ba;  15 dana od objave ovog poziva, sa naznakom „za javni poziv – Prikupljanje informacija o prioritetima programskih partnera za naredni petogodišnji period, analiza i izrada prijedloga prioriteta koji će biti uključeni u FIGAP III programski document”.