JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II

“Konsultant/ica za izradu Akcionog plana za realizaciju zaključnih napomena o implementaciji Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW Konvencija) za Federaciju Bosne i Hercegovine”

O programu

FIGAP II Program će biti usmjeren na četiri stuba s ciljem stvaranja poticajnog okruženja, struktura koje obavljaju poslove u skladu sa mandatima, učinkovitih sistema i procesa baziranih na rezultatima, te ojačanih kapaciteta i sastava osoblja (uključujući i praćenje promjena), kako je definirano u FIGAP II Teoriji Promjene. Nadalje, programski pristup je u potpunosti usklađen sa instrumentom UN WOMEN-a za ostvarivanje ravnopravnosti spolova (“Gender Equality Facility”) koji je uspostavljen kako bi se omogućio pristup IPA fondovima u okviru procesa EU integracija u oblasti razvoja kapaciteta i sistema za integriranje načela ravnopravnosti spolova.

Intervencijska logika pojašnjava i međusobno povezuje glavne elemente FIGAP II Programa koji omogućavaju dalje unaprijeđenje praksi uključivanja i promocije načela ravnopravnosti spolova, kroz standardiziran pristup širom javne uprave, kako je definirano u GAP-u BiH.

Krajnji korisnici su žene i muškarci koji su na udaru rodno zasnovane diskriminacije i rodne nejednakosti. Njihova prava, mogućnost izbora i stvarne mogućnosti će biti unaprijeđeni efektnijom provedbom GAP-a BiH kroz jačanje institucionalnih i vaninstitucionalnih kapaciteta, provedbom preuzetih obaveza iz Pekinške deklaracije i Platforme za akciju, obaveza iz CEDAW-a, provedbom preporuka UN-a SC1325 i VE za države članice i druge standarde u procesu EU integracija.

UN Komitet za eliminaciju diskriminacije prema ženama (CEDAW Komitet) razmotrio je Šesti periodični izvještaj o implementaciji Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW Konvencija), na 74. zasjedanju, održanom 30. oktobra 2019. godine u Ženevi. Delegacija Bosne i Hercegovine, sačinjena od predstavnika/ca  Agencijom za ravnopravnost spolova BIH MLJPI BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, prezentovala je Šesti periodični izvještaj CEDAW Bosne i Hercegovine. Na osnovu prezentovanog izvještaja, CEDAW Komitet dao je Zaključne napomene na Šesti periodični izvještaj Bosne i Hercegovine, koje sadrže preporuke za unapređenje položaja i eliminisanje diskriminacije žena po svim članovima CEDAW Konvencije.

Zadaci i odgovornosti konsultanta:

  • izrada metodologije Akcionog plana za realizaciju zaključnih napomena o implementaciji Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW Konvencija) za Federaciju Bosne i Hercegovine;
  • Izrada dokumenta sa listom preporuka za unapređenje položaja i eliminisanje diskriminacije žena po svim članovima CEDAW Konvencije u Federaciji BiH;
  • usmjeravanje organa uprave, organizacija i institucija Federacije BiH koje čine Koordinacioni odbor, imenovan od Vlade FBIH, u procesu izrade, provođenja i praćenje preporuke za unapređenje položaja i eliminisanje diskriminacije žena po svim članovima CEDAW Konvencije ;
  • prikupljanje, dostavljanje i razmjena informacije koje su neophodne za izradu Akcionog plana CEDAW
  • izrada konačne verzije Akcionog plana za realizaciju zaključnih napomena o implementaciji Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW Konvencija) za Federaciju Bosne i Hercegovine;
  • i ostale zadatke koji se ukažu neophodnim u toku pripreme dokumenta koji se dostavlja Gender Centru Federacije BiH;
  • učestvovanje na radnim sastancima Koordinacionim odborom za GAP FBIH po potrebi;
  • sarađuje sa glavnim kordinatorom FIGAP II programa u GCFBIH;

Uvjeti anganžmana

Konsultant/ica će biti angažiran/a na osnovu ugovora o djelu. Na ovaj javni poziv se  mogu prijaviti konsultanti/ice iz Bosne i Hercegovine kao i međunarodni eksperti/ce Obračun naknade za pružene usluge će se vršiti na osnovu broja dana anganžmana. Okvirni period angažmana je 25 ekspert-dana u periodu od 4 mjesec dana.

Kvalifikacije:

Univerzitetska diploma fakulteta društvenog smjera

Najmanje 7 godina radnog iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova ili ljudskih prava

Aktivno znanje jednog od službenih jezika u Bosni i Hercegovini

Poželjne:

Poznavanje pitanja vezanih za ravnopravnost spolova

Poznavanje institucionalnog sistema Federacije Bosne i Hercegovine, kantona I općina

Iskustvo u procesima uspostavljanja sistema za prikupljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje

Izražene komunikacijske i analitičke vještine

Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima

Način apliciranja

Ako ispunjavate gore navedene uvjete potrebno je da prijavu sa Vašim Curriculum Vitae dostaviti e-mailom na adresu protokol@gcfbih.gov.ba;  u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog oglasa sa naznakom „za javni poziv – Konsultant/ica za izradu Akcionog plana za realizaciju zaključnih napomena o implementaciji Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW Konvencija) za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Pored prijave potrebno je dostaviti i Pismo namjere te finansijsku ponudu za obavljanje gore navedenih poslova!