JAVNI POZIV

Javni poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu Istraživanja o učešću žena na Lokalnim izborima 2020.

O programu

FIGAP II Program će biti usmjeren na četiri stuba s ciljem stvaranja poticajnog okruženja, struktura koje obavljaju poslove u skladu sa mandatima, učinkovitih sistema i procesa baziranih na rezultatima, te ojačanih kapaciteta i sastava osoblja (uključujući i praćenje promjena), kako je definirano u FIGAP II Teoriji Promjene. Nadalje, programski pristup je u potpunosti usklađen sa instrumentom UN WOMEN-a za ostvarivanje ravnopravnosti spolova (“Gender Equality Facility”) koji je uspostavljen kako bi se omogućio pristup IPA fondovima u okviru procesa EU integracija u oblasti razvoja kapaciteta i sistema za integriranje načela ravnopravnosti spolova.

Intervencijska logika pojašnjava i međusobno povezuje glavne elemente FIGAP II Programa koji omogućavaju dalje unaprijeđenje praksi uključivanja i promocije načela ravnopravnosti spolova, kroz standardiziran pristup širom javne uprave, kako je definirano u GAP-u BiH.

Krajnji korisnici su žene i muškarci koji su na udaru rodno zasnovane diskriminacije i rodne nejednakosti. Njihova prava, mogućnost izbora i stvarne mogućnosti će biti unaprijeđeni efektnijom provedbom GAP-a BiH kroz jačanje institucionalnih i vaninstitucionalnih kapaciteta, provedbom preuzetih obaveza iz Pekinške deklaracije i Platforme za akciju, obaveza iz CEDAW-a, provedbom preporuka UN-a SC1325 i VE za države članice i druge standarde u procesu EU integracija.

Iz tog razloga vizija FIGAP II je da javne odluke (politike, budžet i pružanje usluga) unaprijede socio-ekonomske uslove za postizanje ravnopravnosti muškaraca i žena, djevojčica i dječaka. Da bi to postigli, potrebno je ostvariti standardiziran pristup integriranja načela ravnopravnosti spolova u BiH kroz provedbu transparentnog, odgovornog, pravednog i inkluzivnog FIGAP II Programa u razdoblju od 2018 do 2021. godine.

Slijedeći programski ciljevi i rezultati su definirani u sklopu FIGAP II Programa.

Ciljevi su kako slijedi:

  1. Uspostavljene rodno – odgovorne politike u prioritetnim oblastima (rodno zasnovano nasilje, ekonomsko osnaživanje žena, učešće u javnom i političkom životu);
  2. Osposobljeni institucionalni mehanizmi i strukture za ravnopravnost spolova  da djeluju  u skladu sa definisanim mandatima;
  3. Uspostavljeni efikasni sistemi za podršku uvođenju i primjeni standarda ravnopravnosti spolova;
  4. Osposobljeni i održivi stručni kapaciteti u Bosni i Hercegovini za uvođenje, primjenu i promoviranje standarda ravnopravnosti spolova

 

Zadaci i odgovornosti konsultanta:

Za predmetnu uslugu izrade Istraživanja sa preporukama o učešću žena na Lokalnim izborima 2020. , potrebno je realizovati sljedeće aktivnosti:

  • Analizirati udio žena na kandidatskim listama kao kandidatkinja i kao nositeljica lista, te promjenu u tom smislu u odnosu na prethodne Lokalne izbore; (faza I)
  • Izraditi stopu izmjene kandidata i kandidatkinja – koliki udio kandidatkinja i kandidata nisu sudjelovali na prethodnim lokalnim izborima i kolika je tu razlika po spolu; (faza I)
  • Utvrditi rodni jaz u rezultatima lokalnih izbora 2020. i promjenu u odnosu na 2016. (faza II)
  • Istražiti odnos između razvojnih i drugih karakteristika općina i udjela izabranih žena; (faza II)
  • Istražiti odnos između karakteristika političkih stranaka i udjela izabranih žena; (faza III);

Uvjeti anganžmana

Konsultant/ica će biti angažiran/a na osnovu ugovora o djelu. Na ovaj javni poziv se  mogu prijaviti konsultanti/ice (pojedini ili timovi) iz Bosne i Hercegovine. Obračun naknade za pružene usluge će se vršiti na osnovu broja dana anganžmana. Okvirni period angažmana je 34 ekspert-dana u periodu od tri mjeseca, u tri faze prema opisu poslova.

Kvalifikacije:

Univerzitetska diploma fakulteta društvenog smjera

Najmanje 4 godina radnog iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova

Relevantno iskustvo u pripremi i realizaciji istraživanja

Aktivno znanje jednog od službenih jezika u Bosni i Hercegovini

Poželjne:

Poznavanje pitanja vezanih za ravnopravnost spolova

Poznavanje institucionalnog sisitema Federacije Bosne i Hercegovine, kantona I općina

Iskustvo u organizaciji i vođenju sastanaka

Iskustvo u procesima uspostavljanja sistema za prikopljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje

Izražene komunikacijske i analitičke vještine

Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima

Način apliciranja

Ako ispunjavate gore navedene uvjete potrebno je da prijavu koja uključuje: Curriculum Vitae, Plan aktivnosti i finansijsku ponudu, dostaviti e-mailom na adresu protokol@gcfbih.gov.ba;  u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog oglasa sa naznakom za „ Javni poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu Istraživanja o učešću žena na Lokalnim izborima 2020.”.

JAVNI POZIV_istraživanje izbori_GCFBIH