JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu

“Analize učešća žena u izbornom i postizbornom procesu iz perspektive ravnopravnosti polova za Opšte izbore u BiH 2022. godine”

O programu

FIGAP II Program će biti usmjeren na četiri stuba s ciljem stvaranja poticajnog okruženja, struktura koje obavljaju poslove u skladu sa mandatima, učinkovitih sistema i procesa baziranih na rezultatima, te ojačanih kapaciteta i sastava osoblja (uključujući i praćenje promjena), kako je definirano u FIGAP II Teoriji Promjene. Nadalje, programski pristup je u potpunosti usklađen sa instrumentom UN WOMEN-a za ostvarivanje ravnopravnosti spolova (“Gender Equality Facility”) koji je uspostavljen kako bi se omogućio pristup IPA fondovima u okviru procesa EU integracija u oblasti razvoja kapaciteta i sistema za integriranje načela ravnopravnosti spolova.

Intervencijska logika pojašnjava i međusobno povezuje glavne elemente FIGAP II Programa koji omogućavaju dalje unaprijeđenje praksi uključivanja i promocije načela ravnopravnosti spolova, kroz standardiziran pristup širom javne uprave, kako je definirano u GAP-u BiH.

Krajnji korisnici su žene i muškarci koji su na udaru rodno zasnovane diskriminacije i rodne nejednakosti. Njihova prava, mogućnost izbora i stvarne mogućnosti će biti unaprijeđeni efektnijom provedbom GAP-a BiH kroz jačanje institucionalnih i vaninstitucionalnih kapaciteta, provedbom preuzetih obaveza iz Pekinške deklaracije i Platforme za akciju, obaveza iz CEDAW-a, provedbom preporuka UN-a SC1325 i VE za države članice i druge standarde u procesu EU integracija.

Iz tog razloga vizija FIGAP II je da javne odluke (politike, budžet i pružanje usluga) unaprijede socio-ekonomske uslove za postizanje ravnopravnosti muškaraca i žena, djevojčica i dječaka. Da bi to postigli, potrebno je ostvariti standardiziran pristup integriranja načela ravnopravnosti spolova u BiH kroz provedbu transparentnog, odgovornog, pravednog i inkluzivnog FIGAP II Programa u razdoblju od 2018 do 2021. godine.

Slijedeći programski ciljevi i rezultati su definirani u sklopu FIGAP II Programa.

Ciljevi su kako slijedi:

 1. Uspostavljene rodno – odgovorne politike u prioritetnim oblastima (rodno zasnovano nasilje, ekonomsko osnaživanje žena, učešće u javnom i političkom životu);
 2. Osposobljeni institucionalni mehanizmi i strukture za ravnopravnost spolova  da djeluju  u skladu sa definisanim mandatima;
 3. Uspostavljeni efikasni sistemi za podršku uvođenju i primjeni standarda ravnopravnosti spolova;
 4. Osposobljeni i održivi stručni kapaciteti u Bosni i Hercegovini za uvođenje, primjenu i promoviranje standarda ravnopravnosti spolova

Zadaci i odgovornosti konsultanta:

 • Praćenje izbornog procesa sa aspekta ravnopravnosti polova;
 • Izrada kvantitativne analize zastupljenosti žena na kandidatskim listama;
 • Praćenje i izrada analize o ostvarenim rezultatima žena kandidatkinja za Opšte izbore u BiH 2022. godine sa aspekta ravnopravnosti polova;
 • Izrada Analize učešća žena u izbornom i postizbornom procesu iz perspektive ravnopravnosti polova za Opšte izbore u BiH 2022. godine;
 • Dostaviti konačni dokument Gender Centru Federacije BiH;

Broj osoba: 1 (jedna)

Period angažmana: 30 dana.

Uslovi za prijavljivanje:

 • Državljanstvo BiH;
 • Visoka stručna sprema;
 • Odlično poznavanje domaćeg i međunarodnog zakonodavnog i institucionalnog okvira za rodnu ravnopravnost.

Potrebna dokumentacija i informacije relevantne za prijavu:

 • Za prijavu na Javni poziv, potrebno je dostaviti: CV sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju vrsti posla za koju se lice prijavljuje.

Rok i adresa za prijavljivanje: Prijave se dostavljaju Gender Centru Federacije BiH u elektronskoj verziji, najkasnije do 30.10.2022. godine (u 12.00 časova), na sljedeću imejl adresu: protokol@gcfbih.gov.ba;

Blagovremenim će se smatrati prijave koje pristignu u navedenom roku. Neblagovremene prijave se  neće razmatrati.

Postupak izbora, kriterijumi:

Ocjenu pristiglih prijava za predmetni posao izvršiće u tu svrhu imenovana Komisija Gender Centra Federacije BiH.

Kriterijumi za ocjenu prijava su sljedeći:

 • Ekspertsko iskustvo u izradi analiza u oblasti ravnopravosti polova 1-5 bodova;
 • Ekspertsko iskustvo u praćenju stanja ravnopravnosti polova u oblasti javnog i političkog
 • života 1-5 bodova;
 • Broj objavljenih autorskih djela iz oblasti ravnopravnosti polova 1-5 bodova.

Komisija sačinjava rang listu konsultanata, sa prijedlogom da se sa prvorangiranim konsultantom  zaključi ugovor za obavljanje poslova iz ovog javnog poziva. U slučaju da se ugovor ne zaključi sa  prvorangiranim konsultantom, zaključivanje ugovora će se ponuditi narednom konsultantu na rang listi.

Prvorangirani konsultant će na zahtjev Gender Centru Federacije BiH imati obavezu dostaviti ovjerenu fotokopiju lične karte i diplome o stečenom stručnom zvanju.