JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u projektu „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine”

  1. Izrada materijala za izvođenje obuke na temu primjene Metodologije putem web platformi za video konferencije“

O projektu

Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i  UN Women Kancelarija u BiH a uz podršku Švedske, potpisali su Sporazumom o saradnji – u cilju provedbe projekta „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine Očekivani rezultati projekta: i) Članovi Koordinacionog tijela Federacije BiH za  koordinaciju i implementaciju GAP BiH i drugi relevantni zvaničnici u navedenim federalnim ministarstvima povećat će vlastite kapacitete  za rodnu analizu, uključujući i rodnu budžetsku analizu; ii) Izraditi metodologiju za ROB analizu sektora poljoprivrede,; iii) Provesti ROB analizu za dvije općuine u Federaciji Bosne i Hercegvoine a njeni nalazi i preporuke prezentirani Koordinacionom tijelu; iv) Federalna ministarstva unaprijedit će svoje procese planiranja i upravljanja budžetom u odabranim programima kao i efektivnost dodjele budžetskih sredstava na osnovu kvalitativne, dubinske ROB analize; v) Procijenjene potrebe odabranih korisnika vladinih programa s fokusom na žene te njihovog zadovoljstva rezultatima programa.

Rodno odgovorno budžetiranje (GRB) prepoznato je kao važno sredstvo za unapređivanje rodne ravnopravnosti u ključnim nacionalnim dokumentima, u skladu s postojećim dokumentima nacionalne politike BiH o socijalnoj uključenosti i rodnoj ravnopravnosti. U skladu s vladinim prioritetima navedenim u nacionalnim i lokalnim planovima i strategijama, Gender Centar Federacije BiH uz podršku UN Women podržavaja napore u korištenju GRB-a kao alata za unapređivanje rodne ravnopravnosti i osiguravanja uključivanja ženskih potreba u politike i povezane proračune. Očekivani dugoročni rezultat ovih inicijativa je uključivanje načela, perspektive i prioriteta ravnopravnosti spolova, ne samo u kreiranju politika, već I u proračunu na nacionalnoj i lokalnoj razini, što dovodi do veće odgovornosti i transparentnosti javnih financija.

Zadaci i odgovornosti konsultanta/ice:

  • Analizirati sadržaj Metodologije i izdvojiti ključne elemente za izvođenje obuke;
  • Utvrditi ključne obrazovne rezultate obuke;
  • Razviti prezentaciju i prateće materijale za izvođenje obuke bazirano na sadržaju Metodologije koja se nalazi u sadržaju ovog poziva (dnevni red, scenarij, prezentacije i handout materijali);
  • Predložiti način izvođenja evaluacije obuke;
  • Vrši i ostale zadatke koji se ukažu neophodnim u toku pripreme modula koji se dostavlja Gender Centru Federacije BiH;
  • Sarađuje sa glavnom kordinatoricom u Gender Centru Federacije BiH;

Uvjeti anganžmana

Konsultant/ica će biti angažiran/a na osnovu ugovora o djelu. Na ovaj javni poziv se  mogu prijaviti konsultanti/ice iz Bosne i Hercegovine. Obračun naknade za pružene usluge će se vršiti na osnovu broja dana anganžmana. Okvirni period angažmana je 20 ekspert-dana.

Kvalifikacije:

Univerzitetska diploma fakulteta društvenog smjera;

Najmanje 7 godina radnog iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova;

Relevantno iskustvo u izradi materijala za online edukacije;

Aktivno znanje jednog od službenih jezika u Bosni i Hercegovini;

Poželjne:

Poznavanje pitanja vezanih za ravnopravnost spolova;

Poznavanje institucionalnog sisitema Federacije Bosne i Hercegovine, kantona i općina;

Iskustvo u procesima analiziranja budžeta sa aspekta Zakona o ravnopravnosti spolova BiH I međunarodnih standarda;

Izražene komunikacijske i analitičke vještine

Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima;

Način apliciranja

Ako ispunjavate gore navedene uvjete potrebno je da prijavu sa Vašim Curriculum Vitae dostaviti e-mailom na adresu protokol@gcfbih.gov.ba;  do 11.11.2020. godine do 14:00 sa naznakom „za javni poziv 1. Konsultant/ica za zradu  materijala za izvođenje obuke na temu primjene Metodologije putem web platformi za video konferencije“.

201027_Javni poziv za e modul konsultantske usluge Metodologija _KOGAPFBIH (1) FINAL