JAVNI POZIV

 

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u projektu „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine”

  1. Podrška Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine u cilju izgradnje kapaciteta i korištenje alata GRB  za praćenje i ocjenu rezultata programa / projekta korištenjem rodnih pokazatelja.

 

O projektu

Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i  UN Women Kancelarija u BiH a uz podršku Švedske, potpisali su Sporazumom o saradnji – u cilju provedbe projekta „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine Očekivani rezultati projekta: i) Članovi Koordinacionog tijela Federacije BiH za  koordinaciju i implementaciju GAP BiH i drugi relevantni zvaničnici u navedenim federalnim ministarstvima povećat će vlastite kapacitete  za rodnu analizu, uključujući i rodnu budžetsku analizu; ii) Izraditi metodologiju za ROB analizu sektora poljoprivrede,; iii) Provesti ROB analizu za dvije općuine u Federaciji Bosne i Hercegvoine a njeni nalazi i preporuke prezentirani Koordinacionom tijelu; iv) Federalna ministarstva unaprijedit će svoje procese planiranja i upravljanja budžetom u odabranim programima kao i efektivnost dodjele budžetskih sredstava na osnovu kvalitativne, dubinske ROB analize; v) Procijenjene potrebe odabranih korisnika vladinih programa s fokusom na žene te njihovog zadovoljstva rezultatima programa.

Rodno odgovorno budžetiranje (GRB) prepoznato je kao važno sredstvo za unapređivanje rodne ravnopravnosti u ključnim nacionalnim dokumentima, u skladu s postojećim dokumentima nacionalne politike BiH o socijalnoj uključenosti i rodnoj ravnopravnosti. U skladu s vladinim prioritetima navedenim u nacionalnim i lokalnim planovima i strategijama, Gender Centar Federacije BiH uz podršku UN Women podržavaja napore u korištenju GRB-a kao alata za unapređivanje rodne ravnopravnosti i osiguravanja uključivanja ženskih potreba u politike i povezane proračune. Očekivani dugoročni rezultat ovih inicijativa je uključivanje načela, perspektive i prioriteta ravnopravnosti spolova, ne samo u kreiranju politika, već I u proračunu na nacionalnoj i lokalnoj razini, što dovodi do veće odgovornosti i transparentnosti javnih financija.

Daljnja podrška pružit će se Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za izgradnju kapaciteta za korištenje alata GRB i za praćenje i ocjenu rezultata programa / projekta korištenjem rodnih pokazatelja. Kao što je pokazala prethodna analiza GRB-a Ministarstva, ovo je Ministarstvo uvelo sistemski pristup kako bi se osigurala rodna statistika, ali rodni jaz u dodijeljenim sredstvima je i dalje vrlo oštar. Strateški ciljevi u sektoru nisu pretočeni u aktivne mjere, tako da pristup svim procesima ruralnog razvoja i javnim sredstvima zapravo ne odgovara jednako na potrebe zena i muskaraca. S tim u vezi, prioritet u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja bit će sljedeće mjere: dosljedna primjena i primjena zakona koji definiraju prava i zaštitu žena, regulacija porezne politike na način da se ženama poduzetnicama omoguće određene koristi i definiraju mjere koje daju mogućnost veće upotrebe poticaja za žene vlasnice poljoprivrednih gazdinstava.

Zadaci i odgovornosti konsultanta/ice:

  • Provođenje analize budžeta u sektoru poljoprivrede s ciljem identificiranja mjera potrebnih za poboljšanje rodnih proračunskih izdvajanja (na osnovu prethodnih preporuka);
  • Razvoj mjera i internih akata u skladu sa razvijenim indikatorima gender odgovornih budžetskih programa ministarstava i institucija FBiH;
  • Podrška u poduzimanju potrebnih koraka na poboljšanju rodne statistike u odabranom sektoru  i razvoju rodnih pokazatelja;
  • Izrada analize mjera u sektoru poljoprivrede, a prema Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica Federacije Bosne I Hercegovine (COVID zakon) i drugih predvidjenih budzetskih izdvajanja u sektoru poljopivrede u skladu sa Izmjenana i dopunama Proracuna FBiH za 2020. godinu, te izrada rodno-odgovornih preporuka;
  • Saradnja sa glavnom kordinatoricom u Gender Centru Federacije BiH

Uvjeti anganžmana

Konsultant/ica će biti angažiran/a na osnovu ugovora o djelu. Na ovaj javni poziv se  mogu prijaviti konsultanti/ice iz Bosne i Hercegovine. Obračun naknade za pružene usluge će se vršiti na osnovu broja dana anganžmana. Okvirni period angažmana je 12 ekspert-dana.

Kvalifikacije:

Univerzitetska diploma u oblasti drustvenih nauka;

Najmanje 5 godina relevantnog radnog iskustva;

Iskustvo u radu u sektoru poljoprivrede;

Poznavanje pitanja vezanih za ravnopravnost spolova;

Aktivno znanje jednog od službenih jezika u Bosni i Hercegovini;

Poželjne:

Relevantno iskustvo u radu sa  organima uprave;

Poznavanje institucionalnog sisitema Federacije Bosne i Hercegovine, kantona i općina;Izražene komunikacijske i analitičke vještine

Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima;

Način apliciranja

Ako ispunjavate gore navedene uvjete potrebno je da prijavu sa Vašim Curriculum Vitae dostaviti e-mailom na adresu protokol@gcfbih.gov.ba;  do 01.07.2020. godine do 14:00 sa naznakom „za javni poziv  1. Podrška Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine u cilju izgradnje kapaciteta i korištenje alata GRB  za praćenje i ocjenu rezultata programa / projekta korištenjem rodnih pokazatelja.