JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga projekta za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva (u daljem tekstu: vaninstitucionalnim partnerima FIGAP II programa) u prioritetnoj oblasti rad, zapošljavanje i pristup ekonomskim resursima, za područje Federacije BiH u 2021. godini.

 1. O FIGAP II Programu 

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2018-2022), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Vizija FIGAP II Programa je da javne odluke (politika, budžet i pružanje usluga) unaprijede socio-ekonomske uslove za muškarce i žene, djevojčice i dječake podjednako, a da bi to postigli, potrebno je ostvariti standardiziran pristup integriranja načela ravnopravnosti spolova u BiH kroz provedbu transparentnog, odgovornog, pravednog i inkluzivnog FIGAP II Programa u razdoblju od 2018 do 2022. godine. 

 1. Grant sredstva vaninstitucionalnim partnerima za projekte u prioritetnoj oblasti GAP BiH/FIGAP II u 2021.g.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za 2021.godinu je 38.000,00 KM, koji se raspoređuje na odobravanje dva projektna prijedloga, sa pojedinačnim iznosima od po 19.000KM.

Očekivani početak realizacije projekta/projekata je august 2021. godine, a maksimalno trajanje projektnog ciklusa je do 8 mjeseci (mart 2022.g.).

 • Pravo podnošenja zahtjeva

Projektni prijedlozi će biti uzeti u obzir za finansiranje ako vaninstitucionalni partner zadovoljava sljedeće opšte uslove:

 • Vaninstitucionalni partner je upisan u sudski registar ili drugi registar prema važećim zakonima;
 • Vaninstitucionalni partner djeluje u oblasti ravnopravnosti spolova i/ili zaštite ženskih ljudskih prava, ili u okviru djelatnosti postoji prostor za promovisanje i primjenu standarda ravnopravnosti spolova (cijeni se na osnovu statuta i drugih akata vaninstitucionalnog partnera);
 • Vaninstitucionalni partner ima ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenog projekta;
 • Vaninstitucionalni partner ne obavlja poslove iz djelokruga tijela javne uprave;
 • Vaninstitucionalni partner vodi transparentno finansijsko poslovanje;
 • Djelatnost vaninstitucionalnog partnera nije finansirana posebnim propisima i ne finansira se u cijelosti iz drugih izvora.

Sredstva se neće dodjeljivati vaninstitucionalnim partnerima čija se djelatnost finansira po posebnim propisima, ogranci, podružnice i slični organizacioni oblici, strukovna udruženja, udruženja čiji je osnivač politička stranka.

 1. Kriteriji za odabir projekta/projekata

Sljedeći kriteriji se koriste pri evaluaciji prijedloga projekata i oni predstavljaju i smjernice za definiranje glavnog i posebnih ciljeva prijedloga projekta:

 • Projekat će doprinijeti sistemskoj održivosti rezultata GAP BiH 2018-2022.
 • Jasno definisan opći i posebni cilj projekta koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva FIGAP II programa.
 • Jasno definisani rezultati projekta sa predviđenim aktivnostima, u skladu sa indikatorima FIGAP II programa.
 • Jasno definisane ciljne grupe i njihove stvarne potrebe sa aspekta ravnopravnosti spolova.
 • Iskustvo i/ili opredijeljenost za rad u oblasti ravnopravnosti spolova.
 • Doprinos promociji ravnopravnosti spolova i podizanju svijesti javnosti o tematici vezanoj za ravnopravnost spolova među krajnjim korisnicima.
 • Postojanje saradnje i partnerstva sa gender institucionalnim mehanizmima u BiH.
 • Razvijanje institucionalne i vaninstitucionalne saradnje i partnerstva (između institucija i NVOa) na unapređenju ravnopravnosti spolova.

Pored navedenih kriterija, prednost će se dati vaninstitucionalnom partneru koji projektni prijedlog fokusira na:

 • eliminiranje diskriminacije na osnovu spola na tržištu rada i osiguravanje jednakih mogućnosti muškarcima i ženama u pristupu ekonomskim resursima, sa posebnom pažnjom na razvoj poduzetništva žena, kao i organizovanja obuka za žene s ciljem samozapošljavanja, pokretanja i razvijanja poduzetništva ( veza:GAP BiH 2018-2022, Strateški cilj 1, prioritetna oblast 3., mjere I.3.5. i I.3.8.)
 • uspostavljanje efikasnih sistema za podršku uvođenju i primjeni standarda ravnopravnosti spolova, sa akcentom na oblasti poduzetništvo i obrt (veza: Cilj 3. FIGAP II Programa)
 • doprinos razvoju poticajnog okruženja za razvoj poduzetništva žena u Federaciji BiH, te osiguranje podrške razvoju poduzetništva žena i jačanje promocije i povezivanje poduzetnica (veza: zaključak Vlade Federacije BiH, V.broj:1158/18 od 21.09.2018.g).
 • mjere koje doprinose ublažavanju posljedica pandemije COVID-19 na poduzetništvo žena, lokalno i regionalno umrežavanje poduzetnica i programsku saradnju sa nadležnim općinskim službama
 1. Dokumentacija i način dostavljanja 

Vaninstitucionalni partneri su dužni da prilože sljedeću dokumentaciju:

 • Ovjeren i potpisan obrazac za prijavu projekta sa budžetom (koji je u prilogu „Priručnika za dodjelu sredstava/grantova“ iz FIGAP II Programa);
 • Izvod iz sudskog registra ili drugog registra, ne stariji od 6 mjeseci;
 • Potvrda o poreskoj registraciji (JIB);
 • Dokaz o izmirenim porezima za prethodnu godinu;
 • Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog računa;
 • Kopija Statuta ili akta o osnivanju;
 • CV projektnog tima (svake osobe pojedinačno);
 • Narativni izvještaj o radu vaninstitucionalnog partnera za prethodnu godinu;
 • Bilansa stanja i Bilansa uspjeha za prethodnu godinu;
 • Izjava o partnerstvu potpisana i ovjerena od strane svih partnera u projektu- ako je to relevantno ;
 • Pismo namjere ili Odluka o finansijskoj podršci drugih donatora za sufinansiranje projekta, ako je to relevantno

Vaninstitucionalni partneri su dužni da do potpisivanja Ugovora prilože ovjerene kopije i/ili originale navedene dokumentacije. Ukoliko korisnik sredstava ne dostavi navedenu dokumentaciju, gubi pravo na korištenje grant-sredstava i ugovorni organ može donijeti odluku da će ista biti dodijeljena narednom (nižerangiranom) aplikantu na rang-listi.

Projektni prijedlozi se podnose isključivo na prijavnom obrascu za projektne prijedloge za vaninstitucionalne partere FIGAP II Programa, koji je sastavni dio „Priručnika za dodjelu sredstava/grantova“ u okviru FIGAP II Prograa. Projektni prijedlozi moraju biti podneseni na jednom od jezika u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Svi listovi moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi moraju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju podnosioca projekta. Projektni prijedlozi se dostavljaju u skladu sa projektnom dokumentacijom i moraju biti računarski obrađeni i projekat mora biti dostavljen u i elektronskoj formi na protokol@gcfbih.gov.ba. Prijedlog projekta se dostavlja u originalu i dvije (2) kopije, na kojima će jasno pisati: “ORIGINAL PROJEKTA” i “KOPIJA PROJEKTA”. Original projekta i kopije trebaju biti zapečaćeni u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom, imenom i adresom podnosioca, na kojoj će stajati: „PRIJEDLOG PROJEKTA ZA FIGAP II PROGRAM – NE OTVARATI”.

Projektni prijedlozi sa svom dodatnom dokumentacijom moraju biti dostavljeni preporučenom poštom ili na protokol Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine tokom radnih dana ( ponedeljak – petak, od 10h do 15h) na adresu Gender Centra Federacije BiH, ulica Put života 2, 71000 Sarajevo, kao i elektronska verzija na protokol@gcfbih.gov.ba, najkasnije do 23.07.2021. godine.

Sva potrebna dokumentacija  kao i dodatne informacije se mogu pronaći na web stranici http/www.gcfbih.gov.ba, te se također mogu preuzeti  od 10 do 15 h u prostorijama Gender Centra Federacije BiH, ulica Put života 2, 71000 Sarajevo.

PREUZMI DOKUMENTE:

 1. JAVNI POZIV_Javni poziv za nvo_GCFBIH
 2. PRIRUČNIK ZA DODJELU SREDSTAVA_PRIRUCNIK O DODJELI SREDSTAVA FIGAP II_ FINAL
 3. PRIJAVNI OBRAZAC_PRIJAVNI OBRAZAC_FIGAP

 

„Finansijski podržano iz sredstava FIGAP II programa“

Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.“