JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II“ Koordinator/ca u Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine

O programu

FIGAP II Program će biti usmjeren na četiri stuba s ciljem stvaranja poticajnog okruženja, struktura koje obavljaju poslove u skladu sa mandatima, učinkovitih sistema i procesa baziranih na rezultatima, te ojačanih kapaciteta i sastava osoblja (uključujući i praćenje promjena), kako je definirano u FIGAP II Teoriji Promjene. Nadalje, programski pristup je u potpunosti usklađen sa instrumentom UN WOMEN-a za ostvarivanje ravnopravnosti spolova (“Gender Equality Facility”) koji je uspostavljen kako bi se omogućio pristup IPA fondovima u okviru procesa EU integracija u oblasti razvoja kapaciteta i sistema za integriranje načela ravnopravnosti spolova.

Intervencijska logika pojašnjava i međusobno povezuje glavne elemente FIGAP II Programa koji omogućavaju dalje unaprijeđenje praksi uključivanja i promocije načela ravnopravnosti spolova, kroz standardiziran pristup širom javne uprave, kako je definirano u GAP-u BiH.

Krajnji korisnici su žene i muškarci koji su na udaru rodno zasnovane diskriminacije i rodne nejednakosti. Njihova prava, mogućnost izbora i stvarne mogućnosti će biti unaprijeđeni efektnijom provedbom GAP-a BiH kroz jačanje institucionalnih i vaninstitucionalnih kapaciteta, provedbom preuzetih obaveza iz Pekinške deklaracije i Platforme za akciju, obaveza iz CEDAW-a, provedbom preporuka UN-a SC1325 i VE za države članice i druge standarde u procesu EU integracija.

Iz tog razloga vizija FIGAP II je da javne odluke (politike, budžet i pružanje usluga) unaprijede socio-ekonomske uslove za postizanje ravnopravnosti muškaraca i žena, djevojčica i dječaka. Da bi to postigli, potrebno je ostvariti standardiziran pristup integriranja načela ravnopravnosti spolova u BiH kroz provedbu transparentnog, odgovornog, pravednog i inkluzivnog FIGAP II Programa u razdoblju od 2018 do 2021. godine.

Slijedeći programski ciljevi i rezultati su definirani u sklopu FIGAP II Programa.

Ciljevi su kako slijedi:

  1. Uspostavljene rodno – odgovorne politike u prioritetnim oblastima (rodno zasnovano nasilje, ekonomsko osnaživanje žena, učešće u javnom i političkom životu);
  2. Osposobljeni institucionalni mehanizmi i strukture za ravnopravnost spolova  da djeluju  u skladu sa definisanim mandatima;
  3. Uspostavljeni efikasni sistemi za podršku uvođenju i primjeni standarda ravnopravnosti spolova;
  4. Osposobljeni i održivi stručni kapaciteti u Bosni i Hercegovini za uvođenje, primjenu i promoviranje standarda ravnopravnosti spolova

Zadaci i odgovornosti Koordinatora/ce FIGAP II programa:

–              Koordiniše i usmjerava rad FIGAP II tima u skladu sa prioritetima

–              Sarađuje sa glavnim kordinatorom FIGAP II programa

–              Redovno obavještava direktora o svim pitanjima važnim za izvršenje utvrđenih prioriteta i zadataka,

–              U saradnji sa FIGAP timom priprema Godišnji plan rada, operativne planove i finansijske planove svoje institucije,

–              U saradnji sa FIGAP timom priprema polugodišnje finansijske i narativne/analitičke i druge izvještaje i izvještaje o praćenju i evaluaciji svoje institucije,

–              Priprema potrebne materijale za sastanke Upravnog odbora i pruža stručnu i tehničku podršku direktorici na sastancima Upravnog odbora, a u vezi sa radom institucije u kojoj je imenovan kao koordinator,

–              Koordinatori odgovaraju direktorici institucije u kojoj su imenovani,

–              Obavlja i druge poslove po nalogu direktorice.

Uvjeti anganžmana

Konsultant/ica će biti angažiran/a na osnovu ugovora o djelu, u iznosu mjesečne plate državnog službenika/ca u Federaciji BiH. Sjedište koordinatora/ce je u Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Anganžman predviđa rad u random vremenu od 8 do 16 časova, ponedeljak – petak. Također, angažman ukljućuje putovanja unutar Bosne i Hercegovine radi održavanja sastanka sa relevantnim grupama, institucijama i pojedincima.

Kvalifikacije:

Univerzitetska diploma fakulteta društvenog smjera

Najmanje 7 godina radnog iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova

Relevantno iskustvo u pripremi i realizaciji projekata i programa

Aktivno znanje jednog od službenih jezika u Bosni i Hercegovini

Poželjne:

Poznavanje pitanja vezanih za ravnopravnost spolova

Poznavanje institucionalnog sisitema Federacije Bosne i Hercegovine, kantona I općina

Iskustvo u organizaciji i vođenju sastanaka

Iskustvo u procesima uspostavljanja sistema za prikopljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje

Izražene komunikacijske i analitičke vještine

Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima

Trajanje angažiranosti:

      –  24 mjeseci sa mogućnošću produžetka

Ako ispunjavate gore navedene uvjete potrebno je da prijavu sa Vašim Curriculum Vitae dostaviti e-mailom na adresu protokol@gcfbih.gov.ba;  u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog oglasa sa naznakom „za javni poziv – koordinator/ca FIGAP II programa“.