Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine za period 2023 -2027.g (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 82/23). Struktura GAP BiH za period 2023. – 2027. se oslanja na strateške ciljeve, prioritete i mjere prethodnog GAP BiH za period 2018-2022. godine, državne i entitetske strategije razvoja, Strategiju za ravnopravnost muškaraca i žena Evropske unije i druge relevantne strateške dokumente Vijeća Evrope, Evropske unije i Ujedinjenih nacija.  To je okvirni strateški dokument koji daje smjernice za izradu operativnih planova na nivou institucije Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine kao i Republike Srpske te sadrži sve oblasti društvenog života, ali su utvrđene prioritetne i transverzalne (eng. cross-cuting) oblasti, kao i aktivnosti koje se odnose na jačanje sistema, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova, te jačanje saradnje i partnerstva na regionalnom i međunarodnom nivou.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine  na  357. sjednici održanoj 06.04.2023. godine zadužila je Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine da u saradnji sa institucijama Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon usvajanja GAP BIH, koordinira izradu Prijedloga Objedinjeni operativni plan Federacije Bosne i Hercegovine za implementaciju GAP BIH za period od 2024-2027.godine i dostavi Vladi Federacije BiH na saglasnost.
Postupajući u skladu sa gore navedenim, tokom 2023. Godine, na inicijativu GCFBIH održane su 3 radionice sa institucijama, organizacijama civilnog društva i međunarodnim partnerima a koji prema mandatu i nadležnosti provode mjere i aktivnosti iz Gender akcionog plana BiH. Konsolidujući sve dostavljene prijedloge vaših institucija, izrađen je Nacrt Objedinjenog operativnog plana Federacije Bosne i Hercegovine za implementaciju GAP BIH, koji dostavljamo u prilogu ovog akta.
S tim u vezi, potrebno je izvršiti uvid u teskt istog, te eventualno dodati aktivnosti, mjere i budžet u okviru mandata vaše institucije kao i u skladu sa vašim stateškim dokumentima. Nakon prikupljenih informacija, dokument će biti finaliziran u formi Prijedlog Operativnog plana za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine u institucijama Federacije BiH (2024-2027) i upućen Vladi Federacije BiH na usvajanje. Također, ukoliko ste saglasni sa već navedenim Nacrtom, molimo Vas da istu dostavite u pisanoj formi.
Sve eventualne sugestije potrebno je dostaviti Gender Centru Federacije BIH nadalje do 05.04.2024. godine –  na email 
lejla.hodovic@gcfbih.gov.ba ili na broj telefona 033 66 5883.
Dokument je dostupan i u digitalnoj formi _
OPGAP_nacrt-2-GCFBIHPreuzmi