U skladu sa Javnim pozivom za raspodjelu preostalih donatorskih grant sredstava iz projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini” kantonalnim koordinacionim tijelima i općinskim multisektorskim timovima za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici broj: 01-02-3-12-12/20, od 1.06.2020. godine, u skladu sa kriterijima utvrđenim u Javnom pozivu donesena je Odluka o raspodjeli donatorskih sredstava za 4 projekta koji su zadovoljili tražene kriterije.

Odluka o dodjeli projekata USAID_GCFBIH_