Rad sa osobama koje su počinile nasilje u porodici – priručnik za vođenje grupa samopomoći

S ciljem implementacije drugog strateškog cilja Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) koji obuhvata programe rada sa počiniocima nasilja u porodici, Gender Centar Federacije BiH je u okviru provedbe projekta „Unaprijeđenje pristupa multi-sektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“ izradio publikaciju pod nazivom „Rad sa osobama koje su počinile nasilje u porodici – priručnik za vođenje grupa samopomoći“. Publikacija daje okvire za organizaciju grupa samopomoći za počinioce nasilja u porodici ili osobe koje su u rizičnoj grupi. Grupe samopomoći se realizuju na dobrovoljnoj osnovi i ne predstavljaju implementaciju zaštitne mjere psihosocijalnog tretmana, ali daju značajne rezultate u preveniranju ponovnog činjenja nasilja u porodici. Gender Centar Federacije BiH je do sada podržao realizaciju 25 grupa samopomoći na dobrovoljnoj osnovi, s ciljem poboljšanja porodičnih odnosa. Na ovim grupama je učestvovalo oko 200 osoba.