Rodni profil zemlje za Bosnu i Hercegovinu (RPZBiH) izrađuje se u kontekstu ispunjenja obaveza definiranih Gender akcionim planom EU III, ambicioznim programom za ravnopravnost spolova i jačanje djelovanja u oblasti vanjskih poslova Evropske unije (EU GAP III), koji je usvojen 25. novembra 2020. godine za period 2021-2025. godina.

EU GAP III ovlašćuje Delegaciju EU u Bosni i Hercegovini (BiH) za izradu ili ažuriranje rodnog profila i izradu Plana provedbe na državnom nivou (CLIP) i u dogovoru sa zainteresiranim strana na nivou države i sa drugim akterima. Rodni profil zemlje fokusira se na tematske oblasti i ciljeve definirane u EU GAP III. Ova kvalitativna analiza najvećim dijelom se oslanja na sekundarne izvore, dok ciljne primarne podatke prikupljaju zainteresirane strane pomoću posebno prilagođenih upitnika.

Gender-Country-BH-web.pdf