GAP resursi

GAP resursi

Gender akcijski plan Bosne i Hercegovine za razdoblje 2013.-2017. godine je strateški dokument koji sadrži strateške ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim područjima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi. On daje...
Operativni planovi

Operativni planovi

Kako bi se osigurala potpuna provedba GAP BiH na cijelom teritoriju BiH, uspostavljeni su institucionalni mehanizmi koji su u skladu sa ustavnim i zakonskim okvirom na snazi u BiH.  Sa ciljem izrade, usvajanja i praćenja operativnih planova uspostavljaju se sljedeći...
Gender akcioni plan BiH

Gender akcioni plan BiH

Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine za period 2013-2017. godine je strateški dokumenat koji sadrži strateške ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi. On daje smjernice...