U četvrtak 06. maja 2021. održan je prvi sastanak Izvršnog tima za izradu nove sedmogodišnje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021.-2027. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila je Gender Centar Federacije BiH da koordinira procesom izrade novog sedmogodišnjeg strateškog dokumenta u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem i Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Radi se o nastavku strateškog i sveobuhvatnog djelovanja na poslovima prevencije i jačanja mehanizama odgovora na nasilje u porodici. Vizija strategije je „Bosna i Hercegovina društvo sa nultom stopom tolerancije na nasilje, sa održivim sistemom preventivnog djelovanja, prepoznavanja, postupanja i zaštite u slučajevima nasilja i podjednako dostupnim pravovremenim institucionalnim odgovorom na nasilje.

Izvršni tim će u narednom periodu kroz strateško planiranje definirati ciljeve, prioritete i mjere koje je potrebno realizirati u narednih sedam godina s ciljem unapređenja preventivnih mehanizama, provedbe zaštitnih mjera, istražnih i pravosudnih radnji, te koordiniranih politika na svim nivoima organizacije vlasti u oblasti prevencije i postupanja u slučajevima nasilja.