Smjernice za razvoj multidisciplinarnog pristupa u oblasti prevencije i postupanja u slučajevima nasilja u porodici – naučene lekcije

Gender Centar Federacije BiH je u okviru provedbe projekta „Unaprijeđenje pristupa multi-sektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“ izradio publikaciju pod nazivom „Smjernice za razvoj multidisciplinarnog pristupa u oblasti prevencije i postupanja u slučajevima nasilja u porodici – naučene lekcije“. Projekat je provodio Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa lokalnim partnerima u Srednjobosanskom kantonu, Kantonu 10 i Zapadnohercegovačkom kantonu u 22 općine, a  podržan je u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji je finansijski podržala Švedska razvojna agencija SIDA. Naučene lekcije predstavljaju iskustva rada tokom tri godine implementacije projektnih aktivnosti i može poslužiti drugim akterima s ciljem podrške radu i razvoju koordinacionih tijela u kantonima i multisektorskih timova u oćinama.