Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj 9. sjednici u Sarajevu usvojio je Strategiju za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024. – 2027. godina.

Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici je okvir kojim se nastoji doprinijeti realiziranju obaveze prema Konvenciji Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici – Istanbulska konvencija, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala i kao država preuzela obavezu da osigura uvjete za sprečavanje nasilja, provođenje istrage, kažnjavanje počinioca nasilja i osiguranje uvjeta za reparacije žrtvama nasilja.

Strategijom je definisan strateški cilj – smanjiti nasilje u porodici, a planira se dostići kroz tri prioriteta. U okviru prevencije nastojat će se raditi na prevenciji netolerancije i nasilnog ponašanja, kao i na eliminiranju faktora rizika. U skladu sa drugim prioritetom planirane su mjere u vezi zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici, a vršit će se i adekvatne radnje sa počiniocima nasilja u porodici.  

Radit će se i na unapređenju istražnih pravosudnih radnji, te edukacija profesionalaca koji provode Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH. Također, namjera je da se jednom od mjera iz Strategije žene žrtve nasilja postanu korisnicama programa ekonomskog osnaživanja žena i treba senzibilirati poslodavce za spremnost zapošljavanja žena žrtava nasilja” – poručeno je iz Gender Centra Federacije BiH.

tekst strategije_preuzmi_