Pekinška deklaracija i platforma za akciju

250px-un_general_assemblyPekinška deklaracija i Platforma za akciju je usvojena na Četvrtoj svjetskoj konferenciji o ženama, koja je održana 15. septembra 1995. godine. Pekinška deklaracija polazedi od principa da su ženska prava ljudska prava, smatra da je neophodno preduzeti široke institucionalne promjene kako bi se smanjili vojni izdaci i omogudila globalna promocija ljudskih prava i nenasilnog rješavanja konflikta. Deklaracija također smatra da je neophodno obezbjediti učešde žena u procesima zaključivanja mira i  rješavanja konflikta, kao i zaštitu žena u ratnim područjima i izbjegličkim logorima.

Značaj Pekinške deklaracije i Platforme za akciju (1995) za usaglašavanje zakona se ogleda u činjenici da su u njoj navedeno

  • Konkretni cijlevi i akcije koje se trebaju poduzeti.
  • Posebno se bavi uklanjanjem prepreka participaciji žena u svim sferama života
  • Uvodi gender mainstreaming kao instrument.
  • Poziva sve države na akciju implementacije Platforme u svojim programima i politikama.
Skills

Posted on

28. Januara 2014.