Na osnovu potpisanog Provedbenog sporazuma između Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kojeg zastupa Agencija za ravnopravnost spolova BiH (broj: 03-05-267/19) za projekat „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“ finansijski podržanog od strane USAID-a, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za odabir edukatora/ica za provođenje multisektorske obuke/edukacije u oblasti nasilja u porodici 

O USAID projektu

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine kao stručna služba Vlade Federacije BiH zadužena je za koordinaciju izrade i praćenja provedbe strateških dokumenata u oblasti nasilja u porodici. S ciljem podrške realizaciji obaveza prema Konvenciji Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici  –  Istanbulska konvencija („Službeni glasnik BiH“, broj 19/13), strateškim dokumentima za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i članovima 36., 37. i 39. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/13) realizuje se projekat pod nazivom „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini”. Za navedeni projekat je dana 01.08.2019. godine potpisan Provedbeni sporazum između Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice kojeg zastupa Agencija za ravnopravnost spolova BiH (broj: 03-05-267/19), a finansijski je podržan od strane USAID-a.

Cilj provedbe projekta je funkcionalna horizontalna i vertikalna uvezanost institucija i organizacija koje rade na preventivnom djelovanju, postupanju i zaštiti u slučajevima nasilja u porodici. Kroz projekat je podržan rad i razvoj kantonalnih koordinacionih tijela i općinskih multisektorskih timova, te je u skladu s tim planirano organizirati multisektorsku obuku/edukaciju stručnjaka koji rade u oblasti nasilja u porodici (policija, pravosuđe, socijalna zaštita, zdravstvo, obrazovanje, sigurne kuće i mediji) a koja ima za cilj jačanje stručnih lica u radu sa nasiljem u porodici.

Za potrebe provedbe multisektorske edukacije traže se sljedeći edukatori/ce – broj izvršilaca 7 (sedam):

 1. Edukator/ica za oblast rada policije,
 2. Edukator/ica za oblast pravosuđa,
 3. Edukator/ica za oblast socijalne zaštite,
 4. Edukator/ica za oblast zdravstva,
 5. Edukator/ica za oblast obrazovanja,
 6. Edukator/ica za oblast rada sigurnih kuća i
 7. Edukator/ica za oblast medija

Opis:

Za preventivni rad u oblasti nasilja u porodici i postupanje u slučajevima nasilja u porodici potrebno je uključivanje većeg broja nadležnih subjekata u sistemu djelovanja i zaštite. Kroz obuku nadležni subjekti u sistemu djelovanja i zaštite učiniti će se mjestom od povjerenja. Obuka će omogućiti predstavnicima različitih institucija da sagledaju okvire rada drugih stručnjaka i institucija, upoznaju se sa mogućnostima ali i ograničenjima drugih institucija, bolje međusobno povežu i uspostave kvalitetniju i bolju saradnju na nivou lokalne zajednice, ali i na nivou kantona.

Kroz realizaciju multisektorske edukacije učesnici svih aktera uključenih u preventivni rad i postupanje u slučajevima naislja u porodici razmijenjuju znanja i iskustva u radu sa žrtvama i počiniocima nasilja u porodici.

Cilj:

 • Multisektorska obuka/edukacija kao podrška u jačanju stručnih lica u različitim institucijama koji/e rade sa žrtvama i počiniteljima nasilja u porodici s ciljem jačanja profesionalnih kompetencija i znanja, te boljeg međusobnog povezivanja i kvalitetnije saradnje

Rezultat obuke/edukacije:

 • Subjekti u sistemu djelovanja i zaštite upoznati sa pravnim okvirom, obavezama i koracima u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici, jasno je ukazano na očekivanja profesionalaca u multisektorskom radu. 

Način rada:

 • Dvodnevna multisektorska obuka/edukacija za 15-20 stručnih lica iz različitih institucija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

Vrijeme realizacije:

 • Juni 2021. godine

Edukatori/ice:

U okviru organiziranja obuke potreban je angažman sedam edukatora/ica i to za oblast: policije, pravosuđa, socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, sigurnih kuća i medija.

Za svaku posebnu oblast edukatori/ice priprema power point prezentaciju i predavanje za koje na raspolaganju ima 90 minuta i na taj način predstavlja obaveze i ovlaštenja institucije/ustanove/organizacije iz konkretne oblasti. Tokom prezentacije neophodno je povezivanje sa praksom i konkretnim slučajevima nasilja. Edukatori/ce se obavezuju da će osim predviđenog vremena izlaganja prisustvovati cijeloj edukaciji (na dan kada je predviđeno njihovo predavanje) i na taj način učesnicima biti na raspolaganju za odgovaranje na postavljena pitanja.

Također, uz prezentaciju je potrebno Gender Centru FBiH dostaviti i pisani dokument  o sadržaju izlaganja (do dvije stranice).

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema
 • Iskustvo u radu sa žrtvama i počiniteljima nasilja u porodici u okviru konkretne oblasti (policija, pravosuđe, socijalna zaštita, zdravstvo, obrazovanje, sigurne kuće i mediji)
 • Posjedovanje dodatnih znanja u oblasti nasilja u porodici
 • Iskustvo kao edukator/ica za oblast nasilja u porodici

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

 • Diploma o visokoj stručnoj spremi (fotokopija)
 • Biografija
 • Dokaz o radnom iskustvu u oblasti nasilja u porodici
 • Dokaz o iskustvu kao edukator/ica u oblasti nasilja u porodici

 Dokumente nije potrebno ovjeravati (u fazi prijave je dovoljna fotokopija). Naručilac zadržava pravo da od odabranih edukatora prije zaključivanja ugovora traži ovjeravanje dokumentacije ili dostavu dodatne dokumentacije.

Dokumentacija i način podnošenja prijave na Javni poziv:

 • Prijava, biografija i dokumenti kojim se dokazuju tražena iskustva se dostavljaju lično ili putem pošte u štampanom obliku, u koverti na kojoj će jasno pisati:

„Prijava za odabir edukatora/ica – NAZNAČITI POZICIJU“ na adresu:

Gender Centar Federacije BiH

Ul. Put života br. 2, 71000 Sarajevo, BiH

 • Prijave se dostavljaju najkasnije do srijede 26. maja 2021. godine do 12:00 sati
 • Kandidati/kinje koji/e budu zadovoljili/e tražene uslove bit će pozvani na intervju.

Prijave koje budu dostavljene na adresu Gender Centra Federacije BiH nakon definiranog roka neće biti razmatrane.

Cjelokupan tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje_Javni poziv MULTISEKTORSKA EDUKACIJA