Osnovni cilj ovog dokumenta je da utvrdi standarde za uključivanje principa ravnopravnosti spolova u proces planiranja, dodjele, upravljanja i monitoringa i evaluacije programa podrške kojima se finansiraju ili sufinansiranju projekti. Dokument je izradio Gender Centar Vlade FBIH/Gender Centar Vlade RS, u okviru projekta komponente 3 Projekta podrške Vladi Federacije BIH od strane Ambasade Velike Britanije Britanije koji provodi konzorcijum na čelu sa kompanijom PricewaterhouseCoopers i u saradnji sa lokalnom kompanijom Lucid Linx a koja se odnosi na pravni okvir i praksu dodjelu grantova i provodi se u saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srpske/ Ministarstvom finansija Federacije BiH.

SMJERNICE_GMM_IN_PCM