Gender Centar Federacije BiH izradio je Informaciju o zaključnim zapažanjima u vezi sa Šestim periodičnim izvještajem Bosne i Hercegovine UN Komitetu o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) sa Akcionim planom za provedbu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije nad ženama Ujedinjenih naroda je sastavni dio Ustava BIH kao i Ustava FBIH  čime smo preuzeli brojne obaveze u pogledu unapređivanja ravnopravnosti spolova i prilagođavanja našeg pravnog okvira. Ova Konvencija predstavlja osnov za realizaciju ravnopravnosti žena i muškaraca i to je opsežan obavezujući dokument koji uspostavlja program rada za države potpisnice i uspostavljanje jednakih mogućnosti i pristupa za žene u oblasti obrazovanja, zdravlja i reprodukcije, zapošljavanja, političkog i javnog života, itd. Pored toga Komitet za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena UN-a periodično razmatra napredak koji smo ostvarili u tom pogledu. Komitet je, na svom 74. zasjedanju u Ženevi, usvojio je Zaključne napomene o Šestom periodičnom izvještaju za Bosnu i Hercegovinu.

 Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine ovom Informacijom je otpočeo prvu mjeru za pretvorbu jedne od najrelevantnijih Konvencija u specifične akcije, prilagođene specifičnom kontekstu, i to izradom prijedloga aktivnosti za provedbu zaključnih napomena Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U cilju osiguravanja provedbe obaveza prema Konvenciji i prema Zaključnim komentarima neophodna je odgovarajuća koordinacija svih relevantnih institucija, kao i konsultacije sa organizacijama civilnog sektora aktivnim u ovoj oblasti.

Dokument pred Vama  pruža viziju i smjernice i sačinjen je radi pružanja podrške institucijama nadležnim za provedbu da uspostave prioritete, koordiniraju akcije, pojednostave procese donošenja odluka i prate napredak (ili nedostatak napretka).

Gender Centar Federacije BiH sačinio je ovaj dokument prema utvrđenom početnom stanju, u oblastima gdje je to i objektivno procijenjeno, a podaci su prikupljani prema dostupnim posljednjim izvještajima, uključujući i Izvještaj o provedbi Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena UN-a za Federaciju Bosne i Hercegovine, Izvještaj o implementaciji Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te Alternativni izvještaji o provedbi Konvencije za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena predstavljeni od strane relevantnih aktera civilnog sektora.

U cilju ostvarivanja ciljeva definiranih Zaključnim napomenama, pažljivo su razrađene specifične aktivnosti i instrumenti za mjerenje napretka uspostavljeni kroz dosljedan set SMART indikatora. Pored toga, uspostavljene su jasno razgraničen prijedlog  uloga i odgovornosti za svaku potrebnu akciju, što će u narednom periodu biti usaglašeno sa nadležnim institucijama Federacije BiH.

Konačno, prioriteti su uspostavljeni prema vremenskom okviru navedenom u Zaključnim napomenama koje su dostavljene Bosni i Hercegovini, a sve do roka za podnošenje narednog periodičnog izvještaja.

Zaključno, ovaj dokument pruža okvir za odgovornost i jača sposobnost zainteresiranih strana da aktivno zagovaraju promjene u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i da se u narednom periodu prati  napredak u njegovoj provedbi.

Vlada Federacije BiH upoznala se sa informacijom Gender centra FBiH o zaključnim zapažanjima u vezi sa Šestim periodičnim izvještajem Bosne i Hercegovine Komitetu UN-a o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) sa Akcionim planom za provedbu u Federaciji BiH.

Doneseni su zaključci kojima Vlada podržava rad Gender centra FBiH, kao i napore svih aktera nadležnih za provedbu Preporuka za ispunjavanje obaveza iz CEDAW konvencije za sve resorno nadležne institucije u narednom trogodišnjem periodu, te je Naložila je pokretanje aktivnosti koje nisu realizirane u planiranim vremenskim rokovima, te zadužila sve aktere na dosljednu provedbu obaveza iz svoje nadležnosti u skladu s planiranim vremenskim rokovima za realizaciju.

Također, Gender centar FBiH Vlada je zadužila da, sa ostalim zaduženim akterima, dostavi informacije o koracima preduzetim za provođenje preporuka UN CEDAW Komiteta.

INFORMACIJA_

CEDAW Informacija za Vladu FBiH (1)

AP za provedbu Zakljucnih napomena Komiteta CEDAW za FBIh nacrt542_grafika

Smjernice za provedbu zakljucnih napomena Komiteta za elimininaciju svih oblika diskriminacije zena za Federaciju BiH