Kampanja #boljevako

 „Jačajmo međupartnerske odnose i komunikaciju sa djecom! Budimo primjer drugima! Promijenimo društvo, promjenom sebe!“

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH” br. 32/10) BH / S

#boljevako

#boljevako

Gender Centar Federacije BiH putem serije kratkih video spotova provodi kampanju „bolje'vako“  pod motom  „Jačajmo međupartnerske odnose i komunikaciju sa djecom! Budimo primjer drugima! Promijenimo društvo, promjenom sebe!“ Nasilje u porodici je naučeni i...

Edukacija profesionalaca za provođenje psihosocijalnog tretmana

Edukacija profesionalaca za provođenje psihosocijalnog tretmana

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u okviru FIGAP II Programa za period 2018.-2020.  (Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana u Bosni i Hercegovini), a prema planu za 2020. podržao je provođenje Edukacije za voditelje psihosocijalnog...

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u okviru implementacije projekta „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“  koji se provodi u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje...

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge izrade video spotova i promotivnog materijala, preumite na linku u nastavku: Odluka o izboru 17 14 4

COVID 19 mjere za unaprijeđenje položaja žena i muškaraca

COVID 19 mjere za unaprijeđenje položaja žena i muškaraca

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine se na svojoj sjednici održanoj 17.07.2020. godine upoznala sa Informacijom o stanju ravnopravnosti polova tokom i za vrijeme oporavka od krize uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID-19) u Federaciji BiH INFORMACIJA  -  te je...

Obavještenje o dodjeli sredstava USAID

Obavještenje o dodjeli sredstava USAID

U skladu sa Javnim pozivom za raspodjelu preostalih donatorskih grant sredstava iz projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini” kantonalnim koordinacionim tijelima i općinskim multisektorskim timovima za...