Kampanja #boljevako

 „Jačajmo međupartnerske odnose i komunikaciju sa djecom! Budimo primjer drugima! Promijenimo društvo, promjenom sebe!“

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH” br. 32/10) BH / S

(CEDAW) sa  Akcionim planom za provedbu u Federaciji Bosne i Hercegovine

(CEDAW) sa Akcionim planom za provedbu u Federaciji Bosne i Hercegovine

Gender Centar Federacije BiH izradio je Informaciju o zaključnim zapažanjima u vezi sa Šestim periodičnim izvještajem Bosne i Hercegovine UN Komitetu o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) sa Akcionim planom za provedbu u Federaciji Bosne i Hercegovine....

Vlada Tuzlanskog kantona inicirala izradu prvog Gender akcionog plana

Vlada Tuzlanskog kantona inicirala izradu prvog Gender akcionog plana

Usaglašavanjem dinamike i toka rada izrade operativnog i finasijskog plana Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom kantonu održan je prvi sastanak interresorne radne grupe Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Zadatak...

Jačanje institucija radi pomoći žrtvama rodno zasnovanog nasilja

Jačanje institucija radi pomoći žrtvama rodno zasnovanog nasilja

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine kao i Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine uzelo je učešće u projektu „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja...

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

Na osnovu potpisanog Provedbenog sporazuma između Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kojeg zastupa Agencija za ravnopravnost spolova BiH (broj: 03-05-267/19) za projekat „Jačanje kapaciteta...