POZIV ZA NABAVKU HOTELSKIH USLUGA

Broj: 01-34-143/17 Sarajevo, 27.10.2017. godine Na temelju člana 60. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, Broj 35/05), člana 64. stav (1) tačka b),. člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim...

JAVNI POZIV ZA ANGAŽMAN EDUKATORA

RAD SA POČINITELJIMA NASILJA EDUKACIJA ZA PROVOĐENJE GRUPA SAMOPOMOĆI U okviru realizacije UN WOMEN programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA,...

Poziv organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina je ratificirala Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena – CEDAW (1979) koja čini sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine. Donošenjem Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini 2003. godine („Službeni glasnik BiH“, broj...
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU  HOTELSKIH USLUGA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU HOTELSKIH USLUGA

Broj: 03-34-94-3/15 Sarajevo, 26.10.2015. godine   POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU HOTELSKIH USLUGA (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) Na temelju članka. 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni Glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14)...