Kampanja #boljevako

 „Jačajmo međupartnerske odnose i komunikaciju sa djecom! Budimo primjer drugima! Promijenimo društvo, promjenom sebe!“

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH” br. 32/10) BH / S

Čestitamo 8. mart – Međunarodni dan žena

Čestitamo 8. mart – Međunarodni dan žena

   Saopštenje za javnost - Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine: Budite jake, hrabre i istrajne u ostvarivanju vaših ciljeva! Na današnji dan, u povodu obilježavanja 8. marta, Međunarodnog dana žena, prisjećamo se mnogih žena koje su imale hrabrost,...

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekta

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekta

Na osnovu potpisanog Provedbenog sporazuma između Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kojeg zastupa Agencija za jednakopravnost spolova BiH (broj: 03-05-267/19) za projekat „Jačanje kapaciteta...

Zaključna zapažanja na Šesti periodični CEDAW izvještaj BiH

Zaključna zapažanja na Šesti periodični CEDAW izvještaj BiH

UN Komitet za eliminaciju diskriminacije prema ženama (CEDAW Komitet) razmotrio je Šesti periodični izvještaj o implementaciji Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW Konvencija), na 74. zasjedanju, održanom 30. oktobra 2019. godine u Ženevi....

Vlada Kantona Sarajevo usvojila Gender akcioni plan (2019-2021.)

Vlada Kantona Sarajevo usvojila Gender akcioni plan (2019-2021.)

Vlada Kantona Sarajevo na 49. sjednici održanoj 28.11.2019. godine je svojim zaključkom usvojila Gender akcioni plan Kantona Sarajevo za period od 2019. do 2021. godine. Gender akcioni plan KS usklađen je sa odgovarajućim strateškim dokumentima i politikama koje se...

#bolje'vako

#bolje'vako

Kampanjom #bolje'vako Gender Centar Federacije BiH putem serije kratkih video spotova promoviše pozitivne partnerske odnose i nenasilnu komunikaciju sa djecom. Nasilje u porodici je naučeni i transgeneracijski prenosiv obrazac ponašanja. Međutim, moguće je usvojiti i...