Međunarodni okvir

Princip korištenja međunarodnih standarda u oblasti ravnopravnosti spolova je jedan od osnovnih principa prilikom kreiranja i provođenja aktivnosti institucije. To se posebno odnosi na  standarde koji proizlaze iz dokumenata Ujedinjenih naroda, Vijeća Evrope i Evropske unije.

Ispod se nalazi prikaz osnovnih međunarodnih dokumenata.

Gender akcioni plan Grada Zenica za period od 2021. do 2025. godine

Gender akcioni plan Grada Zenica za period od 2021. do 2025. godine

Gender akcioni plan općine Stari Grad Sarajevo za period od 2021. do 2025. godine

Gender akcioni plan općine Stari Grad Sarajevo za period od 2021. do 2025. godine

Lokalni gender akcioni plan općine Tešanj 2020.-2023.

Lokalni gender akcioni plan općine Tešanj 2020.-2023.

Lokalni gender akcioni plan grada Gračanica 2022.-2025.

Lokalni gender akcioni plan grada Gračanica 2022.-2025.

Gender akcioni plan općine Olovo za period od 2021. do 2025. godine

Gender akcioni plan općine Olovo za period od 2021. do 2025. godine

Gender akcioni plan Grada Živinice za period od 2021. do 2025. godine

Gender akcioni plan Grada Živinice za period od 2021. do 2025. godine

Gender akcioni plan Grada Cazina za period od 2020. do 2024. godine

Gender akcioni plan Grada Cazina za period od 2020. do 2024. godine

Gender akcioni plan Općine Banovići za period od 2020. do 2024. godine

Gender akcioni plan Općine Banovići za period od 2020. do 2024. godine

Novo Sarajevo

Novo Sarajevo

Multisektorski odgovor

Multisektorski odgovor

GAP BiH za period 2018. – 2022.

GAP BiH za period 2018. – 2022.

Priručnik za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou

Priručnik za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou

Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova u pravne propise

Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova u pravne propise

PRIRUČNIK O RODNO ODGOVORNOM BUDŽETIRANJU

PRIRUČNIK O RODNO ODGOVORNOM BUDŽETIRANJU

Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017)

Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017)

Tržište rada

Socijalna zaštita

Zdravstvena zaštita

Obrazovanje

Praćenje primjene načela rodne ravnopravnosti – gender institucionalni mehanizmi

Nasilje nad ženama

Učešće žena u javnom i političkom životu

Informacije BIH UN CEDAW Komitetu  (CEDAW/C/BIH/CO/4-5)

Informacije BIH UN CEDAW Komitetu (CEDAW/C/BIH/CO/4-5)

Gender Country Profile Study for Bosnia and Herzegovina

Gender Country Profile Study for Bosnia and Herzegovina

Indicators for monitoring implementation of provisions of Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence

Indikatori za praćenje Konvencije Savjeta Evrope prema ženama i nasilja u porodici

Indikatori za praćenje Konvencije Savjeta Evrope prema ženama i nasilja u porodici

Review of progress made in the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action (1995) in Bosnia and Herzegovina

Review of progress made in the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action (1995) in Bosnia and Herzegovina

Borba protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje u oružanom sukobu u Bosni i Hercegovini

Borba protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje u oružanom sukobu u Bosni i Hercegovini

Međunarodni protokol o dokumentovanju i istraživanju slučajeva seksualnog nasilja u konfliktu

Međunarodni protokol o dokumentovanju i istraživanju slučajeva seksualnog nasilja u konfliktu

Rodno budžetiranje: praktična primjena Priručnik

Rodno budžetiranje: praktična primjena Priručnik

Analiza Vijeća Evrope o rodno-odgovornom budžetiranju

Analiza Vijeća Evrope o rodno-odgovornom budžetiranju

Resursi

Resursi

Rodno bužetiranje i mladi

Rodno bužetiranje i mladi

Udžbenik za univerzitete

Udžbenik za univerzitete

ROD I PRAVOSUĐE

ROD I PRAVOSUĐE

Izvještaj Peking +20

Izvještaj Peking +20

Muškarci i rodna ravnopravnost u regionu OSCE-a

Muškarci i rodna ravnopravnost u regionu OSCE-a

MOSTAR

MOSTAR

ŽEPČE

ŽEPČE